Trần Thị Phúc An
GVC. TSTrần Thị Phúc An
Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Họ và tên Trần Thị Phúc An
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Lý luận Chính trị, Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Chi bộ khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chức vụ Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438.383.315
Email tranthiphucan@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Sử dụng phương pháp hợp tác trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, AGU International Journal of Sciences, Vol. 26 (3), 6/2020, tr.1 – 7, 2020

2. Hồ Chí Minh với văn hóa Đông Á, Tạp chí Xây dựng Đảng, 5/2020,, tr.7-9, 2020

3. TS. Trần Thị Phúc An, Xây dựng nhà nước phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, 1 (62)-2020, 2020

4. Trần Thị Phúc An, Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - Giá trị nhân văn trong Di chúc của Hồ Chí Minh, Triết học, 8/2019, 2019

5. TS. Trần Thị Phúc An, Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh,, Xaydungdang.org.vn, 6-2019, 2019

6. TS. Trần Thị Phúc An, Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng, Xây dựng Đảng, số 5/2019, tr. 7-10, 2019

7. TS. Trần Thị Phúc An, Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh đến cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay, Tạp chí Xây dựng Đảng, 2/2019, 2019

8. TS. Trần Thị Phúc An, Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, 12/2018, 3-8, 2018

9. TS. Trần Thị Phúc An, Huấn luyện lý luận cho cán bộ trong Sửa đổi lối làm việc, Xaydungdang.org.vn, 11/10/2017, 2017

10. Trần Thị Phúc An, Phương pháp phân tích thực tiễn trong Đường cách mệnh, Xây dựng Đảng, 5, tr.8-11, 2017

11. Trần Thị Phúc An, Vai trò của nông nghiệp trong phát triển, Mặt trận, 121-122, tr.79-82, 2013

12. Trần Thị Phúc An, Một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, Giáo dục Lý luận, 200-CĐ, tr. 15-17, 2013

13. Trần Thị Phúc An, Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Lịch sử Đảng, 8, tr. 20-23, 2011

14. Trần Thị Phúc An, Hồ Chí Minh với việc giáo dục thanh niên – nguồn lực quan trọng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, Giáo dục Lý luận, 1, tr. 24 - 26., 2011

15. Trần Thị Phúc An, Các giai đoạn phát triển chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Lý luận, 8-9, tr. 58-62, 2010

16. Trần Thị Phúc An, Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Lý luận, số 7 – 2010, tr. 7 - 10, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. ThS. Nguyễn Đức Khiêm, TS. Trần Thị Phúc An, Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở Vĩnh Phúc trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu, tr.229-238, 2019

2. Trần Thị Phúc An, Lê Thị Thảo, Phương thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ C.Mác, V.I.Lênin đến Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI: Nhận thức và kinh nghiệm, , 2018

3. TS. Trần Thị Phúc An, Ảnh hưởng của cách mạng Pháp với hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh, Giao lưu văn hóa Việt – Pháp: thành tựu và triển vọng, , 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Thị Phúc An, Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước, tr.384-391, 2019

2. TS. Trần Thị Phúc An, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Kinh tế tư nhân – lực lượng cần thiết của nền kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng – Vấn đề lý luận và thực tiễn, tr.100-109, 2019

3. TS. Trần Thị Phúc An, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay, 281-289, 2019

4. TS. Trần Thị Phúc An, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực xã hội và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, Giáo dục nhân văn trong giáo dục Đại học, 376-385, 2019

5. Trần Thị Phúc An, Luận cương của V.I.Lênin và con đường giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với con đường cứu nước giải phóng dân tộc, tr.87-95, 2011

6. Trần Thị Phúc An, Triết lý của Hồ Chí Minh về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hội thảo khoa học toàn quốc – Một thế kỷ Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011), tr.323-328, 2011

7. Trần Thị Phúc An, Cảm nhận của Hồ Chí Minh về tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tr. 203 – 208, 2011

8. Trần Thị Phúc An, Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam, tr. 55 - 61, 2010

9. Trần Thị Phúc An, Phương pháp tiếp cận chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới, tr. 407 - 413, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. TS. Trần Thị Phúc An, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực người học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường Đại học Quảng Nam, 237-246, 2019

2. , Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục lý luận cho cán bộ, Hội nghị khoa học Chính trị, Quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay, 1-3, 2018

3. Trần Thị Phúc An, Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo, Hội nghị Khoa học lần thứ 22, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2016

4. TS. Trần Thị Phúc An, ThS. Đỗ Thị vân Hà, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Lực lượng dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2014

5. Trần Thị Phúc An, Con đường cứu nước Hồ Chí Minh – Sự lựa chọn lịch sử, Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

6. Trần Thị Phúc An, Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tr. 90 - 94, 2008

7. Trần Thị Phúc An, Một số suy nghĩ về phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội thảo khoa học kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tr. 23 - 26, 2007

8. Trần Thị Phúc An, Sự lựa chọn con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 10 - 18, 2006