Phạm Văn Luận
PGS.TSPhạm Văn Luận
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Phạm Văn Luận
Đơn vị Khoa Mỏ, Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912599590
Email phamvanluan@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu chế tạo thiết bị và công nghệ tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt mịn, Mã số ĐT.04.11/ĐMCNKK, Tham gia, Nghiệm thu 6/2013

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo thuốc tuyển từ dầu thải để tuyển nổi bùn than chất lượng xấu, Mã số 091.18.ĐT.BO/HĐKHCN, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 17/01/2019

2. nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị Jameson để tuyển nổi bùn than, Mã số B2014-02-17, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 23/1/2017

3. Nghiên cứu chế tạo thiết bị lắng cô đặc bùn than mịn dạng tấm nghiêng trong phòng thí nghiệm, Mã số B2010-02-81, Tham gia, Nghiệm thu 21/6/2012

4. Nghiên cứu khả năng tuyển than cám chất lượng thấp thuộc vùng Quảng Ninh bằng máy lắng lưới chuyển động, Mã số B2009-02-62, Tham gia, Nghiệm thu 30/6/2010

5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt 0,1 – 1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, Mã số B2008-02-45, Tham gia, Nghiệm thu 17/9/2009

6. Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, , Nghiệm thu 30/6/2007

7. Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, Mã số B2006-02-02, Tham gia, Nghiệm thu 29/6/2007

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung và cấp bọt khí đến hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn mỏ Hà Tu và vùng Cẩm Phả trên thiết bị tuyển tầng sôi, Mã số N2010-41, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2010

2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tuyển than các cấp hạt mịn mỏ Hà Tu và vùng Cẩm Phả trên thiết bị tuyển tầng sôi, Mã số N2009-44, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2009

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà, Nghiên cứu pha chế hỗn hợp thuốc tuyển nổi với thành phần chính từ dầu thải, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 44-50, 2018

2. Lê Việt Hà, Phạm Văn Luận, Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than của Công ty TNHH MTV Khe Sim – Tổng Công ty Đông Bắc, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 57-62, 2018

3. Phạm Văn Luận, Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit phối trộn vùng Bắc Nhạc Sơn – Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 13-16, 2017

4. Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận, Vũ Thị Chinh, Nghiên cứu tận thu than sạch trong đất đá lẫn than thuộc mỏ than Khánh Hòa, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 39-44, 2017

5. Lê Việt Hà, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 57, 52-57, 2016

6. Lê Việt Hà, Phạm Văn Luận, Quách Văn Chung, Nghiên cứu tuyển quặng graphit vùng Yên Thái, Yên Bái bằng hỗn hợp thuốc tự pha chế, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 19-24, 2016

7. Phạm Văn Luận, Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và cấu tạo đển hiệu quả tuyển nổi than cấp hạt ±0,074mm bằng máy tuyển Jameson, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 14-20, 2016

8. Phạm Văn Luận, Nghiên cứu tuyển than bùn vùng Hòn Gai bằng máy tuyển nổi Jameson, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 14-18, 2015

9. Phạm Văn Luận, Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Văn Trường, Một vài kết quả nghiên cứu tuyển nổi bùn than vùng Quảng Ninh bằng máy tuyển nổi Jameson, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 17-20, 2015

10. Phạm Văn Luận, Nguyễn Ngọc Phú, Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp khu vực Vàng Danh-Uông Bí trên thiết bị tuyển băng tải, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 26-28, 2014

11. Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà, Vũ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Minh, Kết quả nghiên cứu điều chế hỗn hợp thuốc tuyển để tuyển nổi bùn than của Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 10-12, 2013

12. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Hoàng Hữu Đường, Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0-6mm tại Mot Than Hà Tu, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 39-42, 2013

13. Phạm Văn Luận, Jameson – Một thiết bị tối ưu để tuyển nổi bùn than, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 65-67, 2012

14. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú, Xác định tốc độ dòng nước cần thiết để hạt khoáng đi vào sản phẩm tràn của máy tuyển tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 24-28, 2012

15. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu thông và dầu hỏa đến hiệu quả tuyển than cấp 0,1 – 3mm trong thiết bị tầng sôi dạng tấm nghiêng (RC), Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 41-43, 2011

16. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú, Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung bằng nước và khí đến hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn trên thiết bị tuyển tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 14-15, 2011

17. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu chế độ công nghệ tuyển than cấp hạt 0,1 – 3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 27-30, 2011

18. Phạm Văn Luận, Đánh giá hiệu quả tuyển của thiết bị tuyển tầng sôi qua thông số sai số cơ giới, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 22-25, 2009

19. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu tuyển một số mẫu than mịn cấp hạt 0,1 – 1 mm trên thiết bị tuyển tầng sôi phòng thí nghiệm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 26-28, 2009

20. Phạm Văn Luận, Thiết bị tuyển tầng sôi, một phương pháp mới để xử lý than cấp hạt mịn, Công nghiệp Mỏ, 4, 45, 2008

21. Phạm Văn Luận, Nghiên cứu phân cấp mùn than Cửa Ông bằng Xyclon, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1-4, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Pham van Luan, Effect of particle size on the flotation performance of the Jameson flotation machine, Proceedings of the ESASGD 2016, 122-127, 2016

2. Pham Van Luan, Stady on flotation of Yenthai, Yenbai graphite ore by self made flotation regents, Proceedings of the ESASGD 2016, 115-121, 2016

3. Nguyen Ngoc Phu, Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Research into technological regime of coal size fraction of 0.1-3 mm washing by fluidized bed separator, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 208-212, 2014

4. Nguyen Hoang Son, Pham van Luan, Nguyen Ngoc Phu, Effect of pine oil and kerosence on separation efficiency of fine coal size range 0.1-3 mm in fluidized bed separator type RC, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 200-203, 2014

5. Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu, Effect of water and air pulsation on the separation performance of fine coal of size fraction 0.1-3 mm in fluidized bed separator, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 197-199, 2014

6. Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu, Trial results of local made flotation reagents for flotation of fine coal slurry at Hon Gai coal washing plant, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 194-196, 2014

7. Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu, Nguyen Hoang Son, Recovery of clean coal particles into overflow product of the fluidized bed separator, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 245-248, 2012

8. PhamVanLuan, Nguyenngocphu, Research into coal slime affect on separation efficiency of fine coal in the fluidized bed separator, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 222-225, 2012

9. Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu, Nguyen Hoang Son, Recover mineral particles into overflow product of the fluidized bed separator, The 10th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, 5/2012, Songkhla, Thailand, , 2012

10. Pham Văn Luận, Phạm Hữu Giang, Nguyễn Hoàng Sơn, Beneficiation of fine coal containing high ash in hatu coal mine by fluidized bed separator, Proceedings of advanced mining for sustainable development, International mining conference, 474 -752, 2010

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi than sạch trong đất đá lẫn than ở các bãi thải tạm thuộc công ty cổ phần than Đèo Nai – vinacomin, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXV, 373-377, 2016

2. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Thiết bị tuyển tầng sôi: Một hướng triển vọng tuyển than hạt mịn tài Việt Nam, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV, 574-582, 2014

3. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Hoàng Hữu Đường, Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0 – 6mm tại Mỏ than Hà Tu, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXIII, 374-377, 2012

4. Phạm Văn Luận , Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nghiên cứu tuyển nổi bùn than khu vực cẩm phả bằng hỗn hợp thuốc pha chế từ dầu thải, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 0

5. Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà, Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 khó tuyển khu vực Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 0

6. Lý Xuân Tuyên, Trần Thuận Đức, Đỗ Văn Quang, Tạ Quốc Hùng, Phạm Văn Luận, Kết quả nghiên cứu thay thế máy tuyển nổi cũ bằng máy tuyển nổi cơ giới – khí nén tự tràn tại nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 0