Đào Đình Thuần
GV.TSĐào Đình Thuần
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, Chi ủy viên
Họ và tên Đào Đình Thuần
Đơn vị Khoa Môi trường, Chi ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, Chi ủy viên
Năm sinh 1964
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437525197
Số điện thoại nhà riêng 02437535653
Số điện thoại di động 0902108867/01647680800
Email daothuan64@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Khen Thưởng 2 lần

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Định lượng lượng DDT và HCH trong bùn bằng kỹ thuật sắc kí cột mao quản và detector bắt giữ điện tử (GC-ECD), 0

2. Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận và Đào Văn Bảy, Định lượng dư lượng DDT và HCH trong bùn bằng kĩ thuật sắc kí khí cột mao quản và detector bắt giữ điện tử(GC –ECD), 0

3. Dang Duc Nhan, F. P. Carvalho, Nguyen Thi Hong Thinh, Dao Dinh Thuan, and Do Quang Huy, POPs pollution in Viet Nam: The status and trend. First International Conference on: Environmental Pollution, Restoration, and Management. (SETAC Asia/Pacific Joint Conference). Ho Chi Minh City, Vietnam, March 1-5, 2010, 0

4. Fernando P. Carvalho, J.-P. Villeneuve, C. Cattini, Dao Dinh Thuan, Dang Duc Nhan, Polychlorinated Biphenyl Congeners in the Aquatic Environment of the Mekong River, South of Vietnam., 0

5. Carvalho, F., Villeneuve, J-P., Tolosa, I., Cattini, C., and Dao Dinh Thuan, Dang Duc Nhan, Agrochemical residues in the Mekong River delta, Vietnam. Bull., 0

6. Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Bùi Học, Quá trình chu chuyển và số phận các ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trong môi trường, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Dang Duc Nhan, Nguyen Van Lam, Ha Chu Ha Long, Dao Dinh Thuan, Dang Anh Minh, Vo Thi Anh,, Hydrological characteristics of karstic groundwater in the Northeast Viet Nam as studied by isotopic techniques. J. Environ. Earth Sci, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đào Đình Thuần, Đánh giá mức độ ô nhiễm N, P có trong nước sông Tô Lịch và đề xuất 1 số biện pháp giảm thiểu, 0

2. Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Ứng dụng của GC – ECD công cụ lý hoá trong phân tích đánh giá các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ POPs trong môi trường, 0

3. Bùi Học, Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Nghiên cứu tìm nguồn phát thải các ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) trong môi trường đất và nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và đề xuất giải pháp giảm thiểu phát thải POPs vào môi trường, 0

4. Nguyễn Văn Lâm, Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng tài nguyên nước ngầm ở vùng karst đông bắc Việt Nam, 0

5. Nguyễn Văn Lâm, Đào Đình Thuần, Nghiên cứu đặc điểm phân bố ô nhiễm As trong nước ngầm vùng nông thôn Việt Nam, 0