Phạm Thị Nguyệt
GVC.ThSPhạm Thị Nguyệt
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Nguyệt
Đơn vị Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437.643.194
Email phamthinguyet@humg.edu.vn