Đỗ Như Ý
PGS.TS.Đỗ Như Ý
Phó Giám đốc, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đỗ Như Ý
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Điện khí hóa, TT Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ
Chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388482
Email donhuy@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Xây dựng Quy phạm Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về an toàn đối với aptomat phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò., Mã số 205/QĐ-BCT, Thành viên Đang thực hiện

2. Xây dựng Quy phạm Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về an toàn đối với Khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò., Mã số 205/QĐ-BCT, Thành viên Đang thực hiện

3. Xây dựng Quy phạm Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về Máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò., Mã số 375/QĐ-BCT, Thành viên, Nghiệm thu 2020

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với máy biến áp phòng nổ điện áp 6kV, Mã số 12.18/HĐ-KHCN/NSCL, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2018

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với các thiết bị khởi động từ phòng nổ điện áp đến 1140V, Mã số 13.18/HĐ-KHCN/NSCL, Thành viên, Nghiệm thu 2018

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với các thiết bị bảo vệ chống rò điện trong mạng điện mỏ điện áp đến 1140V, Mã số 14.18/HĐ-KHCN/NSCL, Thành viên, Nghiệm thu 2018

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống cửa giảm bụi đóng mở tự động cho luồng gió thải của các phân xưởng khai thác than mỏ hầm lò., Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Xây dựng Khung nghề Quốc gia: Vận hành trạm khí hóa than., Mã số 223/QĐ-TCGDNN, Thành viên, Nghiệm thu 2020

3. Nghiên cứu bổ sung hiệu chỉnh "Sổ tay cán bộ kỹ thuật mỏ", Mã số KC.06.Đ27-16/16-20, Thành viên, Nghiệm thu 2018

4. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống định hướng mặt trời phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Mã số DHH2017-13-03, , Nghiệm thu 2018

5. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy hàn nguội áp lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học., Mã số CB2015-04-06, , Nghiệm thu 2018

6. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thông tin phục vụ công tác cứu hộ trong hầm lò, Mã số ĐTKHCN.006/16, , Nghiệm thu 2017

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát và cảnh báo tần số cho nhà máy nhiệt điện phục vụ công tác đào tạo, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2016

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Influence of Harmonics on the Working Efficiency of a 6/1.2 kV Transformer in a Pit Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2021

2. Ngo, X.C.; Nguyen, T.H.; Do, N.Y, nnk, Grid-Connected Photovoltaic Systems with Single-Axis Sun Tracker: Case Study for Central Vietnam, Energies, 13, 2020

3. A robust suboptimal control system design of chaotic PMSMs, Electrical Engineering, 2017

4. The influence of voltage quality on the performance of EKG excavators in open pit mines, Inżynieria Mineralna, 2020

5. Influence of Single Phase Voltage Loss and Load Carrying Mode on Mine Drainage Pump Motor in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2021

6. Пат. №127271 на полезную модель. Устройство электроприводом вибрационного грохота., Пат. №127271, 2013

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Duc Minh, Trinh Trong Chuong, Do Nhu Y, nnk, Design and evaluation of the grid-connected solar power system at the stage of DC BUS with optimization of modulation frequency for performance improvement, Industrial Networks and Intelligent System, 2020

2. Ngo Xuan Cuong, Do Nhu Y, nnk, Performance ratio analysis using experimental combining historical weather data for grid-connected PV systems, Springer International Publishing, 2020

3. Analysis the Transient Process of Wind Power Resources when there are Voltage Sags in Distribution Grid, 2018

4. Impact of voltage unbalance and harmonics on induction motor in operation mode, Springer International Publishing, 2021

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Do Nhu Y, Ngo Xuan Cuong, Device for Monitoring - Warning Frequency Generator, European Journal of Technology and Design, 2016

2. Do Nhu Y, Исследование математической модели электромеханических вибрациронного грохота проводилось на ПЭВМ, Известия ТулГУ, 2013

3. Обобщенная математическая модель вибрационных грохотов, Известия ТулГУ. Технические науки,, 2011

4. Ngo Xuan Cuong, Do Nhu Y, Power quality analysis of the grid-connected PV system using microinverter, Technium, Vol. 1, 1-6, 0

5. Зависимость момента, производительности и эффективности вибрационного грохота от угла наклона., Известия ТулГУ,, Ч. 2, 2013

6. Ngo Xuan Cuong , Nguyen Thi Hong , Do Nhu Y, Analysis of the Sun Tracking Systems to Optimize the Efficiency of Solar Panels, European Journal of Technology and Design, 2016

7. Do Nhu Y, Nguyen Van Quan, Исследование влияния обратной электродвижущей силы двигатели на электрический ток утечки через человек в сети подземной шахты 1140в-вьетнама, Научный альманах, 2015

8. Методы расчета и оценка показателей надежности вибрационных грохотов, Известия ТулГУ, 2012

9. Управление электроприводом электромеханической системы вибрационных грохотов, Известия ТулГУ. Технические науки,, 2013

10. Do Nhu Y, Ngo Xuan Cuong, Управление электромеханическими системами с упругими связями, Научный альманах, 2015

11. Исследование зависимости эффективности грохочения от продолжительности рассева, Известия ТулГУ. Технические науки, 2012

12. Анализ конструктивных и расчетных схем вибрационных грохотов, Известия ТулГУ. Технические науки,, 2011

13. Моделирование векторной системы управления с ориента цией по потокосцеплению ротора двигателя грохота, Известия ТулГУ. Технические науки,, 2012

14. Исследование влияния наклона просеивающей поверхности на процесс грохочения, Известия ТулГУ. Технические науки,, 2012

15. Моделирование процесса колебания вибрационного грохота, Известия ТулГУ. Технические науки, 2012

16. Алгоритм управления электромеханическими системами вибрационных грохотов, Научный альманах,, 2015

17. Исследование прохождения ископаемых зерен через отверстия в зависимости от наклона просеивающей поверхности, Известия ТулГУ. Технические науки, 2013

18. Исследование использования прибора FACTS-SSSC в электрических сетях 500 кв – Вьетнама, Научный альманах, 2015

19. Исследование переходных в электромеханической системе вибрационных грохотов, Известия ТулГУ. Технические науки, 2013

20. Research using SVC to Improve the Operation of Wind Power generators in Vietnam, European Journal of Technology and Design, 2016

21. Проектирование взрывозащищенной системы автоматического управления открыванием и закрыванием шахтной двери, Научный альманах, 2021

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Ảnh hưởng của thiết bị điện tử công suất đến hiệu quả làm việc của máy biến áp 6/1,14(0,69)kV trong mỏ hầm lò, Công nghiệp mỏ, 2021

2. Nghiên cứu, đề xuất cấu hình mạch tăng áp trong hệ thống pin mặt trời kết nối lưới điện và mô phỏng MPPT trong điều kiện có bóng che từng phần, Journal of Mining and Earth Sciences, 2021

3. Development of algorithm to identify the global optimized point of solar photovoltaics panel under the condition of non-uniform solar array on the surface, Science - technology, 2021

4. Impact of asymmetrical phenomena on asynchronous three-phase motors in operation mode, JOURNAL OF MINING AND EARTH SCIENCES, 2020

5. Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường, Ảnh hưởng của sự lệch pha đến chế độ làm việc của động cơ không đồng bộ, Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự, 10, 173-179, 2019

6. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dao động điện áp trong mạng điện mỏ, KHCN Mỏ, 5, 2019

7. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu ảnh hưởng của tải phi tuyến đến tổn hao máy biến áp trong mạng điện mỏ., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2017

8. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng thiết bị điện ở các mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2009

9. Nghiên cứu sử dụng thiết bị STATCOM nâng cao chất lượng điện năng của mạng điện mỏ, Tạp chí KHCN Mỏ, 2015

10. Phân tích hiệu quả sử dụng động cơ hiệu suất cao trong khai thác mỏ, Công nghiệp mỏ, 2021

11. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong thiết kế chế tạo máy tuyển từ tại các nhà máy tuyển than, Khoa học công nghệ mỏ, 2020

12. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu nâng cao độ ổn định của máy phát điện trong các nhà máy nhiệt điện than, Tạp chí KHCN Mỏ, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Do Nhu Y, Supervising and warning the frequency for generators of power plants, ESASGD, , 2016

2. Do Nhu Y, Research the applications of FACTS for controlling power flows and stabling the voltage of mining grids, Proceedings of the ESASGD, , 2016

3. Do Nhu Y, Le Xuan Thanh, Improvements to the operation of wind power generators in Vietnam, DAAD alumni workshop Environment and Natural Resources. Published by Technische universitat Dresden, Germany, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng méo dòng điện đến hiệu quả làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha, Hội nghị toàn quốc KH trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), , 2018

2. Đỗ Như Ý, Ảnh hưởng của tải phi tuyến đến chất lượng điện áp và giải pháp nâng cao chất lượng điện áp trong mạng điện mỏ, Công nghiệp mỏ thế kỷ 21-những vấn đề Khoa học, công nghệ và môi trường, , 2018

3. Đỗ Như Ý, Quy hoạch và sử dụng năng lượng hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học Trái đất - mỏ - môi trường bền vững (EME 2018), , 2018

4. , Đánh giá dung sai công suất của các tấm pin quang điện thương mại trong điều kiện vận hành thực tế, MEAE2021, , 0

5. , Numerical simulation method application in the design of a line-start permanent magnet synchronous motor, MEAE2021, , 0

6. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến tình trạng cách điện của mạng điện mỏ hầm lò, Hội thảo KHCN Mỏ toàn Quốc, , 2016

7. , Trang bị điện khí nén cho cửa gió trong khai thác mỏ hầm lò, MEAE2021, , 0

8. , Nghiên cứu, thiết kế mạch tăng áp DC/DC trong bộ nghịch lưu hòa lưới của hệ thống pin mặt trời, MEAE2021, , 0