Phạm Trung Sơn
PGS.TS.Phạm Trung Sơn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Trung Sơn
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388482
Email phamtrungson@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Pham Trung Son, Research Method for Calculating Additional Power Losses, Considering the Asymmetric Loads in the Low-Voltage Power Supply System Vietnam, Lecture Notes in Networks and Systems - Advances in Engineering Research and Application - Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2020, Volume 178, 695-707, 2020

2. Воропай Н.И., Стычински З.А., Шушпанов И.Н., Фам Чунг Шон, Суслов К.В., Модель режимной надежности “активных” распределенных электрических сетей, Известия РАН. Энергетика, № 6, 2013

3. N.I. Voropai, Z.A. Styczynski, I.N. Shushpanov, Pham Trung Son, K.V. Suslov., Security model of active distribution electric networks, Thermal Engineering, 14, 2013

4. Voropai N.I., Pham Trung Son, Shushpanov I.N., Suslov K.V.., Expansion Planning of Active Power Supply Systems, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe, 2017

5. Pham Trung Son, Forecasted Trends of Green Energy Development in Vietnam, Energy Systems Research, 2, 4, 2018

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Фам Чунг Шон, Воропай Н.И., Оценка режимной надежности системы электроснабжения с распределенной генерацией на основе концепции риска, Вестник ИрГТУ, 12(71), 217–224, 2012

2. Фам Чунг Шон, Воропай Н.И., Исследование режимной надежности систем электроснабжения с распределенной генерацией и учетом каскадных аварий, Электричество, 12, 2013

3. Фам Чунг Шон, Исследования и оценка эффективности повышения качества электроэнергии при интеграции распределенных генераций с системами электроснабжения на нескольких новых показателях, Вестник ИрГТУ, 7 (78), 149–153, 2013

4. Pham Trung Son, An approach to the evaluation of optimization on economic efficiency of power supply grids, Russian Internet Journal of Electrical Engineering, 3, 3, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Trung Sơn, Tác động của dòng điện chạm đất một pha và bảo vệ khỏi chạm đất một pha ở lưới điện 6-35kV có trung tính cách ly ở vùng mỏ Quảng Ninh., Tạp chí công nghiệp mỏ, 3, 2014

2. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng thương mại, Tạp chí công nghiệp mỏ, 2, 2015

3. Phạm Trung Sơn, Mô hình hóa chế độ quá độ lưới điện trung áp có trung tính cách ly trong các xí nghiệp mỏ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 3, 2016

4. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện trong các mỏ than hầm lò, Tạp chí công nghiệp mỏ, 6, 2016

5. Phạm Trung Sơn; Đinh Vương Duy, Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đóng cắt, chuyển mạch đảm bảo an toàn cháy, nổ đối với các mạng điện hạ áp trong các mỏ khai thác than hầm lò, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 7, 2016

6. Pham Trung Son; Dinh Vuong Duy, Reliability optimization, flexibility operation on active power supply grid in Vietnam, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 8, 2016

7. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm giảm các thành phần sóng hài bậc cao trong lưới điện 0,4(0,69) kV ở các xí nghiệp mỏ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 4, 2017

8. Phạm Trung Sơn, Nâng cao hiệu quả vận hành các máy biến áp trong trạm biến áp chính của xí nghiệp mỏ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 4, 2017

9. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu phương pháp giảm thiểu quá điện áp, nâng cao độ tin cậy, an toàn lưới điện 6kV khi chạm đất một pha ở các xí nghiệp mỏ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 5, 2017

10. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu giải pháp cung cấp điện hợp lý cho các phụ tải của mỏ hầm lò sâu tiêu thụ điện năng lớn, Tạp chí công nghiệp mỏ, 4, 2019

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Фам Чунг Шон, Воропай Н.И., Метод оценки режимной надежности системы электроснабжения с распределенной генерацией, Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири.– Иркутск, , 2012

2. Фам Чунг Шон, Анализ методов оценки надежности систем электроснабжения с распределенной генерацией, Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири.– Иркутск, , 2012

3. Фам Чунг Шон, Воропай Н.И, Оценка режимной надежности системы электроснабжения с учетом отказов устройств защиты, Сборник трудов V Всероссийской научно-практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов». – Томск, , 2012

4. Фам Чунг Шон, Проблемы интеграции распределенной генерации в распределительную электрическую сеть, Сборник трудов V Всероссийской научно-практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов». – Томск, , 2012

5. Фам Чунг Шон, Н. И. Воропай., Вероятностная оценка надежности системы электроснабжения при интеграции распределенной генерации, Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Технические науки – основа современной инновационной системы». – Йошкар-Ола, , 2012

6. Фам Чунг Шон., Распределенная генерация и методы оценки надежности, Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Технические науки – основа современной инновационной системы». – Йошкар-Ола, , 2012

7. Фам Чунг Шон, Интеллектуальная энергосистема с распределенной генерацией как возможность для повышения надежности системы электроснабжения, Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки: свежий взгляд и новые подходы». – Йошкар-Ола, , 2012

8. Фам Чунг Шон, Исследование режимной надежности системы электроснабжения с распределенной генерацией, Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири.– Иркутск, , 2013

9. Фам Чунг Шон, Вероятностные оценки надежности при каскадных отключениях для систем электроснабжения с распределенной генерацией, Сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов».– Томск, , 2013

10. Voropai N.I., Styczynski Z.A., Shushpanov I.N., Pham Trung Son, Suslov K.V, Security modeling and estimation of active distribution electric networks, The Power Grid of the Future: Proceedings No. 3 in the scope of the Russian Federation Decree No. 220 “Measures to Attract Leading Scientists to Russian Educational Institutions” (Grant NO. № 11. G34.31.0044.). – Magdeburg, 2013, , 2013

11. Фам Чунг Шон, Решения по использованию современных автоматичских усройств в распределительных сетях для повышения надежности электроснабжения потребителей, Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири.– Иркутск, 2015, , 2015

12. Pham Trung Son; Voropai N.I., The Major Outage in South Vietnam in 2013: The Nature of Blackout, Security Measures and Strategy of National Power System Modernization, International Conference on Problems of Cristical Infrastructures. IEEE PES, , 2015

13. Pham Trung Son, Analyse the prospects and challenges of applying digital protective relays in modern power system, Proceedings of the 9th regional conference on electrical and electronics engineering., , 2016

14. Pham Trung Son, The challenges and solution for Smart-Grid in the development process, Сборник статей составлен по итогам Международной научно - практической конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ», , 2017

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu đưa sâu nguồn điện cao áp tới gần phụ tải dưới các tầng khai thác mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV. Cửa Lò 8-2016, , 2016

2. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững (EME2018), , 2018

3. Phạm Trung Sơn, Tăng cường sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực về khoa học Trái đất-Mỏ đáp ứng nhu cầu xã hội, Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững (EME2018), , 2018

4. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu, đề xuất yêu cầu đối với rơle bảo vệ cắt nhanh để đảm bảo nguồn máy phát phân tán làm việc ổn định khi xảy ra ngắn mạch ba pha trên lưới, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

5. Phạm Trung Sơn, Nguyễn Đình Tiến, Tác động ảnh hưởng và biện pháp khắc phục các thành phần sóng hài bậc cao trên hệ thống cung cấp điện tại các xí nghiệp công nghiệp mỏ, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

6. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu sử dụng thiết bị bù công suất phản kháng tại nút phụ tải nhằm mục đích điều chỉnh ổn định điện áp, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế., Hội nghị KH&KT mỏ toàn quốc lần 26, , 2018

7. Phạm Trung Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Nghiên cứu tác động của thành phần điện áp, dòng điện không Sin đến tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện hạ áp tại các xí nghiệp khai thác mỏ, Hội nghị KH&KT mỏ toàn quốc lần 26, , 2018

8. Phạm Trung Sơn, Nghiên cứu các tác động ảnh hưởng của hệ thống điện mặt trời tới ô nhiễm môi trường trong tương lai, Hội thảo nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường (CAREES 2019), , 2019