Nguyễn Thị Bích Hậu
GV.ThS.Nguyễn Thị Bích Hậu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Hậu
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Email nguyenthibichhau@humg.edu.vn