Cung Quang Khang
GVC.ThSCung Quang Khang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Cung Quang Khang
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384972
Số điện thoại nhà riêng 0949165295
Email qkcung@gmail.com