Hà Thị Chúc
GV.ThS.Hà Thị Chúc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hà Thị Chúc
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Email htchuc0601@gmail.com