Nguyễn Tiến Sỹ
GV.ThS.Nguyễn Tiến Sỹ
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Tiến Sỹ
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Email nguyentiensi@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Tien Sy, Tong Ngoc Anh, Ha Thi Chuc, Embedded DAQ System Design for Monitoring Parameters of Mining Enviroment, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD/AEM 2016, 125-131, 2016

2. Nguyễn Thạc Khánh, Nguyen Tien Sy, and Kim Cam Anh, Maximized-Torque Field Weakening Algorithm for Direct Rotor Flux Oriented control of traction drive with induction motor, Proceeding of The second International Conference Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, Hanoi, 474-482, 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Tiến Sỹ, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc, Các phương pháp xử lý tín hiệu đo lường trước và sau bộ biến đổi ADC, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 24, 2021

2. Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Trường Giang, Hà Thị Chúc, Một phương pháp dự đoán nhiễu điện từ (EMI-Electromagnetic Interference) cho các bộ nguồn chuyển mạch SMPS, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

3. Nguyễn Tiến Sỹ, Cung Quang Khang, Nguyễn Trường Giang, Nền tảng Data-Logger cho ứng dụng quan trắc môi trường sử dụng công nghệ NB-IoT, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD2020, , 2020

4. Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ, Đánh giá hiệu suất của hệ thống truyền tải năng lượng điện không dây trường gần bằng công cụ mô phỏng số, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

5. Tống Ngọc Anh, Nguyễn Tiến Sỹ, Hà Thị Chúc, Hệ thống thông tin vô tuyến và ứng dụng, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD2020, , 2020