Nguyễn Mạnh Hùng
GVC.TSNguyễn Mạnh Hùng
Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản, Đảng ủy khoa, Hội đồng khoa, Bộ môn Vật lí
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024-38389932
Số điện thoại di động 0989082311
Email nguyenmanhhung@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite nền g-C3N4 (g-C3N4/TiO2, g-C3N4/ZnO, g-C3N4/ZnWO4, gC3N4/PbTiO3,…)., Mã số 103.02-2016.46, Thành viên nghiên cứu chủ chốt, Nghiệm thu 02/2019

2. Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Mã số 103.02-2014.21, Thành viên nghiên cứu, Nghiệm thu 05/2016

3. Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét, Mã số FWO.2011.23, Thành viên nghiên cứu, Nghiệm thu 12/2013

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở bạc photphat (Ag3PO4) pha tạp để tăng cường hiệu ứng quang xúc tác và có khả năng thu hồi bằng từ trường, Mã số B2020-MDA-11, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu có hoạt tính quang xúc tác cao trên cơ sở vật liệu graphitic carbon nitride và các hạt vàng có hiệu ứng plasmonics trong vùng ánh sáng nhìn thấy, Mã số KHCBVL.04/19-20, Thành viên nghiên cứu Đang thực hiện

3. Tổng hợp và chức năng hóa vật liệu nano phát quang chứa Tb3+ định hướng ứng dụng trong y sinh, Mã số B2019-MDA-04, Thành viên chính Đang thực hiện

4. Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ-điện, Mã số B2018-MDA-02-CtrVL, Thành viên nghiên cứu, Nghiệm thu 16/10/2020

5. Nghiên cứu chế tạo và tính chất một số vật liệu dạng oxit (kẽm, nhôm) có pha tạp chất quang từ ứng dụng trong công nghệ điện tử, Mã số B2007-02-40, Thành viên nghiên cứu, Nghiệm thu 12/2009

Cấp cơ sở

1. Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn zinc tungstate (ZnWO4) pha tạp có kích thước nano mét trong xử lý methylene blue (C16H18N3SCl), Mã số T14-03, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 31/12/2014

2. Chế tạo vật liệu nanô ZnWO4, ZnWO4:Sm3+ ứng dụng trong các linh kiện huỳnh quang, Mã số T12-46, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 31/12/2012

3. Khảo sát sự phụ thuộc kích thước hạt nano của vật liệu phát quang vào điều kiện công nghệ, Mã số T24/08, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 31/12/2008

4. Khảo sát tính chất quang của vật liệu nano Al2O3:RE và Al2O3-SiO2:RE ứng dụng trong công nghệ truyền thông, Mã số T13-2007, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 31/12/2007

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Pham Hoai Linh, Pham Do Chung, Nguyen Van Khien, Le Thi Mai Oanh, Vu Thi Thu, Ta Ngoc Bach, Lam Thi Hang, Nguyen Manh Hung, Vu Dinh Lam, A simple approach for controlling the morphology of g-C3N4 nanosheets with enhanced photocatalytic properties, Diamond & Related Materials, 111, 108214, 2021

2. Minh Nguyen Van, Oanh Le Thi Mai, Chung Pham Do, Hang Lam Thi, Cuong Pham Manh, Hung Nguyen Manh, Duyen Pham Thi, Bich Do Danh, Fe-doped g-C3N4: high-performance photocatalysts in Rhodamine B decomposition, Polymers, 12, 1963, 2020

3. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Van Quang Nguyen, Nguyen Van Minh, Structural, optical, ferroelectric and ferromagnetic properties of Bi1-xGdxFeO3 materials, Journal of Electronic Materials, 49, 7, 4443-4449, 2020

4. Le Thi Mai Oanh, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Quang, Do Danh Bich, Nguyen Van Minh, Enhancement of ferroelectric and ferromagnetic properties of Gadolinium (Gd) and Nickel (Ni) co-doped BiFeO3, Ceramics International, 46, 11, 17423-17429, 2020

5. Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Lam Thi Hang, Pham Do Chung, Pham Thi Duyen, Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh, Effect of heating time on structural, morphology, optical and photocatalytic properties of g-C3N4 nanosheets, Chinese Physics B, 29, 5, 057801, 2020

6. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Le Thi Mai Oanh, Do Danh Bich, Nguyen Cao Khang, Van Quang Nguyen, Nguyen Van Minh, Structural, electrical, and magnetic properties of Bi0.90Nd0.10Fe0.98TM0.02O3 (TM = Mn, Co, Ni, and Cu) materials, IEEE Magnetics Letters, 10, 2501505, 2019

7. Diep Thi Bich Dao, Hong Ngoc Phan, Dung Duc Dang, Hung Manh Nguyen, Thang Viet Dao, Minh Van Nguyen, Minh Ngoc Phan, Khang Cao Nguyen, Highly effective disinfection of E. coli using the nanohybrids Ti1−xNixO2/CNTs, Journal of Electronic Materials, 48, 2653-2659, 2019

8. Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Lam Thi Hang, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Phuong, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Minh, Influence of annealing temperature on physical properties and photocatalytic ability of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere., Physica B, 532, 48-53, 2018

9. Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Thao, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Infuence of Fluorine on Structure, Morphology, Optical and Photocatalytic Properties of ZnWO4 Nanostructures, Materials Transactions, 58, 1245-1249, 2017

10. Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, Nguyen Van Minh, Formation of crystal structure of zirconium titanate ZrTiO4 powders prepared by sol–gel method, Journal of Eectronic Materials, 45, 2553–2558, 2016

11. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Maarten Roeffaers, Johan Hofkens, Structural and Optical Properties of ZnWO4:Er3+ Crystals, Journal of Spectroscopy, 2013, 424185, 2013

12. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang, Nguyen Van Khanh, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Controlled synthesis of the ZnWO4 nanostructure and study of their structural and optical properties, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 21, 1250002, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Van Quang Nguyen, Nguyen Van Minh, Structural and multiferroic properties of (Sm, Mn) co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 7, 2, 160-169, 2020

2. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electric properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 4, 982-990, 2017

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, A Study of the Optical Properties in ZnWO4 Nanorods Synthesized By Hydrothermal Method, Materials Sciences and Application, 2, 988-992, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Thị Vinh, Hà Thị Phượng, Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Đức Bảo Phúc, Nguyễn Thu Hà, Phan Diệu Hằng, Trần Thu Hương, Ảnh hưởng của tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O, Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thái Nguyên, 225, 9, 69-74, 2020

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Đào Việt Thắng, Nguyễn Cao Khang, Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu spinel CoFe2O4, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65, 3, 75-81, 2020

3. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Bui Thi Thu, Le Thi Mai Oanh, Bui Dinh Tu, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electrical properties of Ho and Ni co-doped BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 58, 2, 152-161, 2020

4. Lâm Thị Hằng, Lương Cao Thắng, Vũ Thanh Mai, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Danh Bích, Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung lên cấu trúc, tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 được điều chế bằng quá trình nhiệt phân urê trong không khí, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65, 3, 66-74, 2020

5. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Nguyen Cao Khang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Enhanced ferroelectricity and ferromagnetism of (Y, Ni) co-doped BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 56, 219-235, 2018

6. Lâm Thị Hằng, Lê Thị Mai Oanh, Đào Việt Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Danh Bích, Nghiên cứu chế tạo, tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp g-C3N4/TiO2, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 04, 136-142, 2018

7. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Tăng cường tính chất sắt điện, sắt từ của vật liệu BiFeO3 bằng cách pha tạp đồng thời Nd và Ni, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 04, 162-167, 2018

8. Nguyễn Cao Khang, Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Thị Thuý Phượng, Lê Thị Mai Oanh, Đào Việt Thắng, Lâm Thị Hằng, Ngô Thị Liên, Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang xúc tác của vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp N với graphene, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 04, 187-192, 2018

9. Đào Việt Thắng, Lê Thị Mai Oanh, Lâm Thị Hằng, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu Bi0,9Nd0,1Fe0,98TM0,02O3 (TM = Co, Mn, Ni), Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 04, 198-203, 2018

10. Le Thi Mai Oanh, Dang Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thuy Phuong, Nguyen Van Minh, Effects of crystallinity and particle size on photocatalytic performance of ZrTiO4 nanostructured powders, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 31, 4, 49-55, 2015

11. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and optical properties of ZnWO4 material, Journal of Science of Hanoi National University of Education, 60, 7, 47-54, 2015

12. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and properties of Zn1-xNixWO4 materials synthesized by hydrothermal reaction, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 480-487, 2014

13. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Châu, Lâm Thị Hằng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của pH lên cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59, 81-87, 2014

14. Nguyen Manh Hung, Nguyen Manh An, Nguyen Van Minh, A study of the optical properties of Sm-doped ZnWO4 synthesized by hydrothermal method, Communications in Physics, 22, 147-153, 2012

15. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tống Bá Tuấn, Nguyễn Xuân Chung, Trần Thị Hà, Trao đổi về chương trình và kinh nghiệm giảng dạy Vật lý đại cương ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 03/2010, 75-76, 2010

16. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Al2O3 pha tạp ion Eu3+, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 18, 87-90, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Manh Hung, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2), 401-406, 2015

2. Do Minh Thanh, Kieu Thi Bich Ngoc, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Hung, Nguyen Van Minh, Enhancement in visible-photocatalytic activity of ZnO by coupling with MWCNTs, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8), 749-754, 2014

3. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structure and photoluminescence of zinc tungstate nanocrystals doped with cobalt, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-2), 142-145, 2014

4. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Properties of ZnWO4 and ZnWO4/Ag materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8), 775-780, 2014

5. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha, Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-1), 132-136, 2012

6. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Effects of manufacturing technology on the structural and optical properties of Sm-doped ZnWO4, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-7), 590-595, 2012

7. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of ZnWO4:Er3+ crystals, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-7), 258-263, 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Thanh Mai, Nguyễn Thị Diệu Thu, Đào Việt Thắng, Lê Thị Vinh, Lâm Thị Hằng, Lê Thị Mai Oanh, Tổng hợp vật liệu bạc photphat bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp thủy nhiệt, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), 92-96, 2020

2. Bùi Hữu Nguyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Nghiên cứu công nghệ truyền năng lượng không dây định hướng ứng dụng cho các thiết bị khai thác hầm lò, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), 101-107, 2020

3. Đào Việt Thắng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Cấu trúc, tính chất sắt từ, sắt điện của vật liệu BiFeO3 và Bi0,9RE0,1Fe00,975Ni0,025O3 (RE = Gd, Nd, Y), Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), 113-118, 2020

4. Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Việt Thắng, Nguyễn Viết Hùng, Cấu trúc, tính chất của vật liệu spinel CoFe2O4 pha tạp Bi, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), 119-123, 2020

5. Lê Thị Vinh, Vũ Duy Thịnh, Hà Thị Phượng, Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hà, Phan Diệu Hằng, Trần Thu Hương, Khảo sát tính chất vật liệu nano TbPO4.H2O định hướng ứng dụng trong y sinh, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD), 149-153, 2020

6. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VIII (SPMS-8), 461-465, 2013

7. Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Zn1-xCrxWO4, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VIII (SPMS-8), 469-473, 2013

8. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu quang trên nền gamma-Al2O3 cấu trúc nanô tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VI (SPMS-6), 257-260, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Hữu Nguyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Mô phỏng hiệu ứng quang điện bằng Visual Basic, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), 86-92, 2018

2. Tống Bá Tuấn, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Trang, Hồ Quỳnh Anh, Nghiên cứu và xây dựng thí nghiệm ảo: Khảo sát sóng dừng trong cột không khí và tốc độ truyền âm trong không khí theo nhiệt độ môi trường, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), 98-104, 2018

3. Bùi Hữu Nguyên, Dư Thị Xuân Thảo, Vũ Bá Dũng, Bùi Thị Thanh Lan, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Xây dựng một số phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí đại cương, ESASGD (Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ ETESMI), 90-95, 2016

4. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, Hội thảo Gắn kết khoa học cơ bản và khoa học trái đất, 207-210, 2015

5. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên cấu trúc của vật liệu ZnWO4, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 168-172, 2014

6. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất của vật liệu Zn1-xFexWO4 (x = 0 ÷ 0,05), Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 150-156, 2012

7. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 6-10, 2010

8. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 11-14, 2010

9. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Trần Ngọc Hùng, Các tính chất quang của Eu3+ và Tb3+ trong mạng nền ZnO, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 51-55, 2006