Nguyễn Thị Bích Ngọc
GVC.TSNguyễn Thị Bích Ngọc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1965
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550805
Số điện thoại nhà riêng 02462657983
Email nguyenthibichngoc@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp mỏ phù hợp với điều kiện phát triển của công nghệ thông tin ở Việt Nam, Mã số B2008-02-46, Chủ trì Đang thực hiện

2. Xây dựng các bài tóan kinh tế phục vụ quản trị tác nghiệp trong các doanh nghiệp khai thác mỏ, Mã số B2004-36-64, Tham gia Đang thực hiện

3. Mô phỏng quản trị họat động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp mỏ trên máy tính, Mã số số B98-36-24, Tham gia Đang thực hiện

4. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ trên máy tính, Mã số B2002-36-36, Tham gia Đang thực hiện

5. Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu kinh tế, Mã số B2002-36-34, Chủ trì Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mã vật tư và biểu mẫu khoán chi phí vật tư trên bảng tính Microsoft Excel cho Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II – TKV, Mã số T15-26, Chủ trì Đang thực hiện

2. Xây dựng hệ thống thông tin quản trị cung ứng vật tư cho doanh nghiệp mỏ trên nền công nghệ thông tin, Mã số T11-42, Chủ trì Đang thực hiện

3. Báo cáo phân tích kinh tế họat động kinh doanh công ty than Cẩm Phả, Tham gia Đang thực hiện

4. Phân tích kinh tế họat động sản xuất kinh doanh mỏ than Mông Dương, Tham gia Đang thực hiện