Phí Mạnh Cường
GVC.ThSPhí Mạnh Cường
Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Ủy viên
Họ và tên Phí Mạnh Cường
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Bộ môn Kinh tế cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Ủy viên
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.37550805
Email phimanhcuong@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Một số vấn đề về chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật Trung Quốc., Tạp chí Quản lý nhà nước, 3-2008, 146, 56-58, 2008

2. Một số vấn đề pháp lý về chữ ký điện tử ở Việt Nam., Tạp chí Luật học, 8-2008, 8, 03-07, 2008

3. Quảng cáo trực tuyến – Động lực phát triển thương mại điện tử., Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 3/2010, 470, 13-15, 2010

4. Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam., Tạp chí Cộng sản điện tử, 29-5-2013, 274, http://www.tapchicongsan.org.vn, 2013

5. Hoàn thiện khung pháp lý về an toàn thương mại điện tử., Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 07/2015, 13, 38-39, 2015

6. Thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử ở Việt Nam., Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 11/2015, 148, 15-17, 2015

7. Nguyễn Thị Hồng Loan, Mô hình hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh., Tạp chí Công Thương, 6/2017, 7, 330-336, 2017

8. Phí Mạnh Cường, Ứng dụng thương mại điện tử trong chuỗi cung ứng ngành Dệt May Việt Nam - Thực trạng và Hướng phát triển, Công Thương, 9, 2018

9. Phí Mạnh Cường, Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử ở một số quốc gia trên thế giới, Công Thương, 13, 2018

10. Phí Mạnh Cường, Tính pháp lý của thông điệp dữ liệu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, An ninh và Xã hội, 11, 2018

11. Phí Mạnh Cường, Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử của một số quốc gia trên thế giới, Công Thương, 15, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Trần Anh Dũng, E-commerce application in business of enterprises in PetroVietNam (PVN)., Proceedings of the 1st international scientific conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA 2013, 545-548, 2013

2. Vũ Diệp Anh, E-Commerce application in the supply chain of PetroVietnam (PVN)., Proceedings of the 2nd international scientific conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA 2015, 107-111, 2015

3. Vũ Diệp Anh, Sustainable development indicators for mining industry, Proceedings of the 2016 International Conferences on Earth Sciences And Sustainable GEO-RESOURCES Development (ESASGD 2016), 168-172, 2016

4. Nguyễn Thị Hồng Loan Phí Mạnh Cường, The model for planing and implementation a business strategy of production materials trading companies in Quang Ninh, Viet Nam, Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017), , 2017

5. Phí Mạnh Cường Nguyễn Thanh Thảo, Electronic Supply Chain Purposes and Applications in Vietnam, Economic Management in Mineral Activities - EMMA4, , 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phí Mạnh Cường, Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, , 2018

Bài báo hội nghị trường

1. , Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt nam về bảo đảm an toàn trong thương mại điện tử., Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 19, 8-12, 2010

2. Vũ Diệp Anh, Chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam – Thực trạng và hướng phát triển., Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 21, 101, 2014

3. Vũ Diệp Anh Nguyễn Thanh Thảo, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp., Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 21, 113, 2014