Nguyễn Thị Kim Oanh
GV. TS.Nguyễn Thị Kim Oanh
Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Oanh
Đơn vị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường, Công Đoàn Khoa, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 02437522666
Email nguyenthikimoanh@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyễn Thị Kim Oanh, Dương Thị Nhàn, Strengthening the Cashflow forcasting in Vinacomin Coal Mining Companies, nternational Conference “Economic Management in Mineral Activities” – Emma 4, 2018

2. Nguyen Thi Kim Oanh, Vũ Ngọc Thịnh, Research on application of Miller-Orr model to manage cash capital in Nui Beo Coal Joint Stock Company, Proceedings of the ESASGD 2016 Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Kim Oanh, Kế toán giao dịch nội bộ chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trên báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2017

2. Nguyễn Thị KIm Oanh, Đỗ Thị Hương, Bàn về kế toán lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, 2016

3. Nguyễn Thị Kim Oanh, Lê Văn Liên, Bàn về loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào công ty con phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh theo thông tư 202, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, 03, 140, 51-53, 2015

4. Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Kim Oanh, Hạch toán giao dịch nội bộ bán hàng tồn kho tại Tập đoàn công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam, Kế toán và Kiểm toán, 1, 4, 26-28, 2014

5. Nguyễn Thị Kim Oanh, Phí Thị Kim Thư, Dương Thị Nhàn, Bàn về việc xây dựng một số chỉ tiêu trong phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế, Kinh tế và phát triển, 2, 191, 113-118, 2013

6. Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Duy Lạc, Nghiên cứu các lý thuyết hợp nhất BCTC và vận dụng vào việc hoàn thiện BCTCHN của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Kinh tế và phát triển, 2, 180, 71-76, 2012

7. Nguyễn Thị Kim Oanh, Thực trạng và giải pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Kinh tế và phát triển, 1, 146, 55-60, 2009

8. Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Bá Minh, Kế toán giao dịch với phần lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính hợp nhất - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, 6, 131, 59-61, 0

9. Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Thị Hương, Bàn về kế toán lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, 07, 156, 31-33, 0