Lưu Thị Thu Hà
GVC.TSLưu Thị Thu Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lưu Thị Thu Hà
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Email luu.thu.ha.2311@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lưu Thị Thu Hà, Bàn về vai trò của thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp ngành than, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số 29 (01/ 2010), 20, 2010

2. Lưu Thị Thu Hà, Nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế đối với các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia -Kho bạc Nhà nước Việt Nam, 46, 2011

3. Lưu Thị Thu Hà, Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, xu hướng tất yếu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2, 48, 2012

4. Lưu Thị Thu Hà, Tái cấu trúc các DNNN trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 1 (102) 2012, trang 22, 2012

5. Nguyễn Cảnh Nam, Lưu Thị Thu Hà, Bàn thêm về Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 13 (525), 10, 2012

6. Nguyễn Cảnh Nam, Lưu Thị Thu Hà, Quản lý DNNN – Bất cập và đề xuất đổi mới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17 (529), tháng 9/2012, trang 14, 17 (529), tháng 9/2012, 14, 2012

7. Lưu Thị Thu Hà, Một số kinh nghiệm của nước ngoài về tái cơ cấu DNNN, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2 -2013, trang 78, 2 -2013, 78, 2013

8. Lưu Thị Thu Hà, Tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4 – 2014, trang 66, 4 – 2014, 66, 2014

9. Lưu Thị Thu Hà, Vấn đề thoái vốn của Vinacomin - Những vấn đề đặt ra, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11(571) – 2014, trang 54, 11(571), 54, 2014

10. Lưu Thị Thu Hà, Cổ phần hóa DNNN trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 7(132) – 2014, trang 67, 7(132) – 2014, 67, 2014

11. Lưu Thị Thu Hà, Tài chính và tái cơ cấu tài chính của Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7(591) – 2015, trang 30, 7(591) – 2015, 30, 2015

12. Lưu Thị Thu Hà, Tăng cường huy động vốn theo quy hoạch phát triển ngành Than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 6 (155), 2016, 49, 2016

13. Lưu Thị Thu Hà, Tác động của thuế, phí đến hoạt động khai thác khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Bất cập và đề xuất, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 5 (166), 2017, 52, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Lưu Thị Thu Hà, Dương Thị Nhàn, Bàn về cơ cấu tài chính hợp lý của các doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản”., 61, 2013

2. Lưu Thị Thu Hà, Solutions for investment restructuring and capital using in Vietnam National Coal – Mineral Industries Corporation, Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ hai với chủ đề “Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản”, trang 255, 2015

3. Lưu Thị Thu Hà, Lê Thị Thu Hồng, Solutions to improve financial situation and business efficiency of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin), Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản”, EMMA3, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lưu Thị Thu Hà, Bùi Thị Thu Thủy, Phạm Thị Hồng Hạnh, Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tái cơ cấu doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu DNNN trong giai đoạn hiện nay, Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 23, 115, 2012

2. Lưu Thị Thu Hà, Đồng Thị Bích, Cần hoàn thiện, đổi mới chính sách để thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ngành khai khoáng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 24, 71, 2014

3. Đồng Thị Bích, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Cảnh Nam, Những bất cập của Luật thuế tài nguyên đối với lĩnh vực khoáng sản và kiến nghị sửa đổi, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 25, 109, 2016

4. Đồng Thị Bích, Lưu Thị Thu Hà, Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển ngành than, Hội thảo khoa học kỹ thuật Mỏ, 131, 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Lưu Thị Thu Hà, Nhâm Kiến Quỳnh, Đánh giá thực trạng cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp mỏ trong những năm qua, Hội nghị khoa học lần thứ 19- ĐH Mỏ - Địa chất, 13, 2010