Dương Thị Nhàn
GV. ThS.Dương Thị Nhàn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Thị Nhàn
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Email nhanduong.humg@gmail.com
Sách đã xuất bản
Các hướng nghiên cứu chủ yếu