Nguyễn Thu Hà
GV.ThS.Nguyễn Thu Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thu Hà
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Email nguyenthuhaktd@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vu Thi Hien, Nguyen Thu Ha, Factors afecting car owners' purchasing intention of biogasoline E5 in Ha Noi city, INTERNATIONNAL CONFERRENCE ECONOMIC MANAGEMENT IN MINERAL ACTIVITES - EMMA4, , 0

2. Nguyen Lan Hoang Thao, Nguyen Thu Ha, Doan Van Son, Industry revolution 4.0: Chances and challenges for human resources of mining industry in Viet Nam, INTERNATIONNAL CONFERRENCE ECONOMIC MANAGEMENT IN MINERAL ACTIVITES - EMMA4, , 0

3. Nguyen Thu Ha, Nguyen Lan Hoang Thao, Enviromental pollution in mining activities in Nghe An mineral Joint Stock Company - Actual situations and solutions, , , 0

4. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Nguyễn Thu Hà, Improving fuel eficiency for open-pit coal mining businesses in Quang Ninh area, Economic management in Mineral Activities 2013 - EMMA 2013, 537, 2013

5. Nguyễn Thu Hà, Kim Mạnh Tuấn, The current situation of materials for bio – ethanol production (alcohol fuel) in VietNam, Economic Management in Mineral Activities 2015 (EMMA - 2015), 268, 2015

6. Nguyễn Thu Hà, Phan Thùy Linh, Analyze and evaluate factors affecting the development of the Viet Nam Bio-fuel in dustry, Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 216, 2016

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyen Lan Hoang Thao, Nguyen Thu Ha, Pham Ngoc Tuan, Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động ngành công nghiệp khai thác than trong cuộc cách mạng 4.0, Tạp chí Công Thương, 33, 1018

Bài báo hội nghị trường

1. Phan Thị Thái, Nguyễn Thu Hà, Giới thiệu phần mềm CRYSTAL BALL và ứng dụng chúng trong phần mềm phân tích rủi ro dự án đầu tư, Hội Nghị Khoa Học Lần thứ 20 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 126, 2012

2. Nguyễn Thu Hà, Một số vấn đề trong hoạt động phân phối xăng dầu tại Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Hà Nội – PV Oil Hà Nội, Hội nghị khoa học lần thứ 21 - TRường Đại học Mỏ - Địa chất, 26, 2014