Nguyễn Lan Hoàng Thảo
GV. ThS.Nguyễn Lan Hoàng Thảo
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Lan Hoàng Thảo
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438383603
Email lanhoangthao.nguyen@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Khoa Kinh tế - QTKD, trường ĐH Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Phạm Ngọc Tuấn, Some solutions to develop geological tourism in Vietnam, International conference economic management in mineral activities - EMMA 5, 63, 2020

2. Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Hoàng Thị Phượng, Opportunity and challenges in development of heritage tourism in post-mineral-explotation in Vietnam, International conference economic management in mineral activities - EMMA 5, 18, 2020

3. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Nguyễn Thu Hà, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên tại Quảng Ninh, EMMA 1, , 2013

4. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Đoàn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Thảo, Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp khi chuyển đổi từ khai thác than bằng phương pháp lộ thiên sang khai thác bằng phương pháp hầm lò tại Vinacomin, EMMA 1, , 2013

5. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Đoàn Văn Sơn, Opportunities, challenges and solutions for labor in the mining sector in the context of international labor movement, Proceedings of the ESASGD, , 2016

6. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Environmental pollution in mining activities in Nghe An mineral joint stock company - actual situations and solutions, Economic management in mineral activities 4, , 0

7. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Nguyễn thu Hà, Đoàn Văn Sơn, Industrial revolution 4.0: chances and challenges for human resources ò mining industry in Viet Nam, Economic management in mineral activities 4, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Thực trạng lao động bỏ việc tai các doanh nghiệp Mỏ và các giải pháp khắc phục, Hội nghị Khoa học Trường đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, , 2012

2. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Bàn về tập trung dân chủ và song trùng lãnh đạo tại các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Trường đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014