Phan Thị Thùy Linh
GV. ThS.Phan Thị Thùy Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Thị Thùy Linh
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Số điện thoại nhà riêng 04.37541513
Số điện thoại di động 0974927681
Email phanthithuylinh@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Lê Đình Chiều, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hường, A review at internal economic accounting regime of Vietnam mining companies, Upgrading the value chain of Vietnam coal mining industry towards sustainable development (EMMA), , 2016

2. Đồng Thị Bích, Phan Thị Thùy Linh, Economic Solutions to reduce coal loss in Vietnam - The status quo and resolution, EMA2, 337-341, 2015

3. Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Phan Thị Thùy Linh, Orientation of green growthin Vietnamese mining industry, International Scientific Conferences, EMA2, 47-54, 2015

4. Phạm Kiên Trung, Phan Thị Thùy Linh, Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước xanh(GDP xanh) ở Việt Nam và áp dụng trong ngành than, EMMA 1, , 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Đồng Thị Bích Phan Thị Thùy Linh, Công tác quản trị tổn thất than của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014

2. Phạm Kiên Trung Phan Thị Thùy Linh, Một số vấn đề về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014

3. Đào Anh Tuấn, Phan Thị Thùy Linh, Đồng Thị Bích, Mô hình đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động, Hội nghị KHoa học trường Đại học mỏ - Địa chất lần thứ 20, , 2012