Nguyễn Thị Hường
GV. ThS.Nguyễn Thị Hường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550809
Email nguyenthithuong@humg.edu.vn