Lê Đình Chiều
GV. ThS.Lê Đình Chiều
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Đình Chiều
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Email ledinhchieu@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn QTDN Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Đình Chiều, Xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61, 4, 8-11, 2019

2. Lê Đình Chiều, Khoán chi thường xuyên tại các trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ, Tạp chí Tài chính, 685, 2018

3. Lê Đình Chiều, Khoán chi phí không định mức tiêu hao: giải pháp tại các doanh nghiệp khai thác than, Tạp chí Tài chính, 682, 105-107, 2018

4. Lê Đình Chiều, Phương pháp xác định nhu cầu vật tư dự trữ phù hợp với các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tạp chí Công Thương, 2, 233-238, 2018

5. Nguyễn Ngọc Khánh, Đặng Huy Thái, Lê Đình Chiều, Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Nâng cao công tác khoán chi phí tại các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 502, 71-73, 2017

6. Lê Đình Chiều, Bàn thêm về lựa chọn mô hình phát triển bền vững ngành công nghiệp mỏ Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 11, 43-46, 2017

7. Lê Đình Chiều, Đồng Thị Bích, Phương pháp khoán chi phí sản xuất chung tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc VINACOMIN, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Chuyên đề T5/2015, 44-46, 2015

8. Lê Đình Chiều, Khoán chi phí khấu hao TSCĐ ở các doanh nghiệp khai thác than của Vinacomin, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Chuyên đề T2/2015, 25-27, 2015

9. Lê Đình Chiều, Chất lượng xây dựng kế hoạch nhân lực tại các doanh nghiệp công nghiệp mỏ thuộc VINACOMIN, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Chuyên đề T12/2014, 75-77, 2014

10. Lê Đình Chiều, Đồng Thị Bích, Để thu hút và giữ chân người lao động tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Chuyên đề T8/2014, 17-19, 2014

11. Lê Đình Chiều, Dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn cho doanh nghiệp công nghiệp mỏ, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 17 (553), 57-59, 2013

12. Đồng Thị Bích, Nguyễn Cảnh Nam, Lê Đình Chiều, Cơ sở khoa học của các chính sách khuyến khích nâng cao hệ số thu hồi tài nguyên than, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 14 (172), 16-17, 2013

13. Lê Đình Chiều, Đặng Huy Thái, Đồng Thị Bích, Kiến nghị việc xây dựng đơn giá tiền lương trên giá trị gia tăng, Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 42, 74-78, 2013

14. Lê Đình Chiều, Kiến nghị hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch số lượng lao động của doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 36, 52-55, 2011

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dinh Chieu Le, Huy Thai Dang, Ngoc Khanh Nguyen, The accordant business plan model of coal mining companies in Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited (VINACOMIN), The fourth international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2018 (HUMG), 256-260, 2018

2. Dinh Chieu Le, Huy Thai Dang, Ngoc Khanh Nguyen, Planning information system model to agree with mining companies of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding, The fourth international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2018 (HUMG), 221-226, 2018

3. Le Dinh Chieu, Nguyen Thi Huong, Phan Thi Thuy Linh, Upgrading the Value chain of Vietnam Coal mining Industry toward sustainable development, The ESASGD 2016 – Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), 178-181, 2016

4. Le Dinh Chieu, Sustainable Development in the Coal Mining Industry: German experience and lessons for Vietnam, The second international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2015, 81-88, 2015

5. Le Dinh Chieu, Nguyen Van Thuong, Sustainable Development of Vietnam's Coal Industry, The first international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2013, 488-496, 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Đình Chiều, Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh trong giai đoạn hiện nay: Vai trò của các trường đại học, Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, 639-645, 2019

2. Lê Đình Chiều, Vai trò của bài tập nhóm về xây dựng dự án khởi nghiệp kinh doanh đối với việc hình thành ý định khời nghiệp kinh doanh của sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Khởi sự kinh doanh của sinh viên khối kinh tế - QTKD ở Việt Nam và Trường Đại học Tài chính -QTKD, 236-241, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Đình Chiều, Vũ Thị Hiền, Áp dụng khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty xây dựng mỏ Hầm Lò II-TKV, Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 107, 2014

2. Lê Đình Chiêu, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thưởng, Triển khai áp dụng khoán chi phí khấu hao ở các công ty khai thác than thuộc Vinacomin, Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 100, 2014

3. Lê Đình Chiều, Đồng Thị Bích, Phan Thị Thùy Linh, Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhân lực của Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 114, 2014

4. Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Kiên Trung, Lê Đình Chiều, Đỗ Quang Tài, Bàn về hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động áp dụng đối với người đại diện quản lý phần vốn góp theo ủy quyền trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 113-114, 2012