Phạm Kiên Trung
GV.ThS.Phạm Kiên Trung
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Kiên Trung
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Email phamkientrung@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Tăng trưởng xanh tiến trong ngành công nghiệp mỏ: Kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Công Thương, 4+5, 54-59, 2017

2. Phương Hữu Từng, Phạm Minh Hải, Lê Văn Chiến, Phạm Kiên Trung, Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm cho học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 13, 16-19, 2015

3. Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Đoàn Thị Huyền, Nâng cao hiệu quả công cụ thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm than đá, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 13, 21-23, 2015

4. Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than tại các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Công thương, 05, 5-9, 2015

5. Phạm Kiên Trung, Phát triển các sản phẩm có nhãn sinh thái trên thị trường Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 07, 44-45, 2014

6. Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Phương pháp hạch toán chi phí vật tư có thời gian tiêu hao dài ngày tại các doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin, Tạp chí Công thương, 16, 52-53, 2013

7. Phạm Kiên Trung, Phan Thị Thùy Linh, Lê Văn Chiến, Phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng trong đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 03, 40–42, 2013

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Pham Kien Trung, Le Van Chien, Environmental impact assessment in Thailand Mining Industry and lessons for Viet Nam, Economic Management in Mineral Activities, 173-177, 2016

2. Le Van Chien, Nguyen Ngoc Khanh, Pham Kien Trung, Quality evaluation methods of environmental management in the coal mining activities in enterprises owned by vietnam national coal and mineral industries holding corporation limited (Vinacomin), Economic Management in Mineral Activities, 96-103, 2015

3. Pham Kien Trung, Le Van Chien, Phan Thi Thuy Linh, Orientation of green growth in Vietnamese mining industry, Economic Management in Mineral Activities, 47-54, 2015

4. Pham Kien Trung, Pirat Jaroonpattanapong, Environmental Impact Assessment in mining industry: Case study of Thailand, Myanmar and Vietnam, Economic Management in Mineral Activities, 37-46, 2015

5. Pham Kien Trung, Le Van Chien, Phan Thi Thuy Linh, The usage of green GDP norm in Vietnam and the coal mining industry, Economic Management in Mineral Activities, 479-481, 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Một số phương pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo QĐ 18/2013/QĐ-TTg, Hội nghị Khoa học cấp trường lần thứ 21, 128-132, 2014

2. Phạm Kiên Trung, Phan Thị Thùy Linh, Một số vấn đề về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, Hội nghị Khoa học cấp trường lần thứ 21, 115-118, 2014

3. Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Kiên Trung, Lê Đình Chiều, Bàn về hệ thống đánh giá người đại diện áp dụng đối với người đại diện quản lý phần vốn góp theo ủy quyền trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Hội nghị Khoa học cấp trường lần thứ 20, 23-30, 2013