Đào Thị Hiền
Đào Thị Hiền
Nhân viên hành chính
Họ và tên Đào Thị Hiền
Đơn vị Văn Phòng Khoa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan (8424) 37523432
Email hienkhoacodie@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 605a nhà C12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội