Trần Đức Huân
GV. TS.Trần Đức Huân
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Đức Huân
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 0972848404
Email tranduchuan@humg.edu.vn