Phạm Thu Trang
GVC. TS.Phạm Thu Trang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thu Trang
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan Bộ môn Kinh tế cơ sở-Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Số điện thoại nhà riêng 0243 7563211
Số điện thoại di động 0912.312.925
Email phamthutrang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Thu Trang, Bàn về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam, Tạp chí Công Thương, 3, 2019

2. Phạm Thu Trang, Phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Công Thương, 2, 2019

3. Phạm Thu Trang; Nguyễn Thị Hồng Loan, Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Khoa học quản lý và công nghệ, 11, 2018

4. Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bàn về khái niệm về hiệu quả kinh doanh nhằm định hướng xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, Tạp chí Công Thương, 7, 2018

5. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thu Trang, Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong việc lựa chọn các sáng kiên trong kinh doanh., Tạp chí Công Thương, 6, 2017

6. Phạm Thu Trang Nguyễn Thanh Thảo, Rủi ro tài chính – nhìn từ dòng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, Tạp chí công nghiệp mỏ, 6, 2012

7. Nguyễn Thị Hồng Loan Phạm Thu Trang, Sử dụng mã số mã vạch với các doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất, Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, 4, 2014

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Proposing performance indicators of coal mining companies in Vietnam national coal – mineral industries holding corporation limited, International conference on Ecnomic management in mineral activitites, 2018, , 2018

2. Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Thu Trang, Dương Văn Tỉnh, Using balanced scorecard in assessing business performance in coal mining enterprises, Economic management in mineral activities, Hanoi, Vietnam, 2016, , 2016

3. Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thu Trang, Bio-gasoline E5 and the solution to develop it market, Economic management in mineral activities, Hanoi, Vietnam, 2015, , 2015

4. Phạm Thu Trang, Nguyễn Thanh Thảo, Vũ Diệp Anh, Factors affecting profitability of some coal mining enterprises-Vinacomin, Economic management in mineral activities, Hanoi, Vietnam, 13-17, 2015, , 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Thu Trang, Một số rủi ro mang tính chiến lược của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh, Hội nghị khoa học Đại học Mỏ Địa chất lần thứ 21, , 2014

2. Nguyễn Văn Bưởi, Phạm Thu Trang, Một số vấn đề quản lý vốn nhà nước trong các Công ty cổ phần thuộc tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam, hội nghị khoa học Đại học Mỏ Địa chất lần thứ 20, , 2012

3. Phạm Thu Trang Nguyễn Thanh Thảo, Nghiên cứu rủi ro tài chính từ khia cạnh quản lý vốn của doanh nghiệp, hội nghị khoa học Đại học Mỏ Địa chất lần thứ 20, , 2012