Nguyễn Thạc Khánh
GVC.TS.Nguyễn Thạc Khánh
Phó Trưởng phòng, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thạc Khánh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử, Đảng ủy Khoa, Phòng Khoa học - Công nghệ
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn
Giới tính Nam
Email nguyenthackhanh@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orlowska-Kowalska, Grzegorz J. Tarchala, Influence of the stator winding resistance on the field-weakening operation of the DRFOC induction motor drive, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 60, 815-823, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Grzegorz J. Tarchala, Teresa Orlowska-Kowalska, Khanh Nguyen-Thac, Mateusz Dybkowski, Performance analysis of the sensorless direct torque controlled induction motor drive with optimal field weakening algorithm in traction applications, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 88, 12-16, 2012

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Khanh Nguyen-Thac, A simple wide range space vector PWM controller algorithm for voltage-fed inverter induction motor drive including six-step mode, Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Metrology of the Wroclaw University of Technology, 30, 266-277, 2010

2. Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orlowska-Kowalska, Comparative analysis of chosen field weakening methods for the Space Vector Modulated - Direct Torque Controlled drive system, Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Metrology of the Wroclaw University of Technology, 31, 267-280, 2011

3. Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orlowska-Kowalska, and Grzegorz J. Tarchala, Comparative analysis of the chosen field-weakening methods for the Direct Rotor Flux Oriented Control drive system, Archives of Electrical Engineering, 61, 443-454, 2012

4. Grzegorz J. Tarchala, Teresa Orlowska-Kowalska, Khanh Nguyen-Thac, Mateusz Dybkowski, Optimal field-weakening algorithm for direct torque control of sensorless traction drive with induction motor, Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Metrology of the Wroclaw University of Technology, 32, 125-134, 2012

5. Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orlowska-Kowalska, Control of the DTC-FSVM based induction motor drive in a wide speed range, Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Metrology of the Wroclaw University of Technology, 34, 3-15, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thạc Khánh, Kim Ngọc Linh, Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Trường Giang, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ rò điện cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V/1140V, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 61, 5, 96-103, 2020

2. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Mô hình tính dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện mỏ có kể đến ảnh hưởng của trở kháng tải, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 14, 74-77, 2006

3. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6/2008, 31-33, 2008

4. Ngyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống khởi động mềm - động cơ không đồng bộ ba pha, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 49, 49-53, 2015

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Khanh Nguyen-Thac, Teresa Orlowska-Kowalska, and Grzegorz J. Tarchala, Comparative analysis of the chosen field-weakening methods for the Direct Rotor Flux Oriented Control drive system, 17th Symposium Micromachines & Servosystems MiS 2011, Ossolinski Palace, Sterdyń, Poland, , 2011

2. Grzegorz J. Tarchala, Teresa Orlowska-Kowalska, Khanh Nguyen-Thac, and Mateusz Dybkowski, Optimal field-weakening algorithm for direct torque control of sensorless traction drive with induction motor, The XLVIII International symposium on electrical machines, SME 2012, Książ, Poland, , 2012

3. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, and Kim Cam Anh, DTC Drives for traction applications using a torque-maximized field weakening algorithm, Proceeding of the 3rd International conferrence on Advances in Mining and Tunelling, Vungtau City, 425-430, 2014

4. Nguyễn Thạc Khánh, Nguyen Tien Sy, and Kim Cam Anh, Maximized-Torque Field Weakening Algorithm for Direct Rotor Flux Oriented control of traction drive with induction motor, Proceeding of The second International Conference Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, Hanoi 11/2015, 474-482, 2015

5. Kim Ngoc Linh, Nguyen Thac Khanh, and Kim Cam Anh, Determination of short-duration safe current for 1140V underground coal mine electrical networks using the grounded leakage phase solution, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD/AEM 2016 Hanoi, 58-63, 2016

6. Nguyen Thac Khanh, Nguyen Truong Giang, Cung Quang Khang, Speed sensorless DTC-FSVM scheme for induction motor drivers, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD/AEM 2016, Hanoi, 64-70, 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, Nguyen Truong Giang, Bui Minh Dinh, Design, make and install a test-rig for testing 660V/1140V earth leakage protective device, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 253, 2021

2. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Kim Thị Cẩm Ánh, Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn ở chế độ quá trình quá độ, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 7, 2021

3. Nguyễn Thạc Khánh, Phạm Hoài Dương, Nghiên cứu thiết lập hệ thống đo lường và cảnh báo cho khâu thông gió mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17, 552, 2006

4. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp hạn chế hiệu quả dòng điện rò một pha đảm bảo vận hành an toàn cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 18, Sa Pa 8/2007, 364-368, 2007

5. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ khi bù thành phần điện dung của dòng rò, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 19, Hà Nội 11/2008, 338-340, 2008

6. Nguyễn Thạc Khánh, Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo trị số điện trở ước lượng của mạch stator, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD-2018), 73-79, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thạc Khánh, Nghiên cứu công nghệ nguồn một chiều công suất lớn, hiệu suất cao sử dụng thiết bị biến đổi IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 15 trường Đại học Mỏ - Địa chất, 164-170, 2002

2. Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Phân tích hệ thống truyền động điện khởi động mềm - động cơ không đồng bộ ba pha với một số tải thường gặp, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 19-26, 2014