Đoàn Kim Bình
GV.ThS.Đoàn Kim Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đoàn Kim Bình
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 0973724023
Email doankimbinh.nt3@gmail.com