Nguyễn Thị Thu Hương
GVC.ThSNguyễn Thị Thu Hương
Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Đơn vị Khoa Lý luận Chính trị, Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0438383315
Số điện thoại di động 0913550325
Email thuhuong.humg@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu