Trần Vĩnh Phú
KS.Trần Vĩnh Phú
UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Vĩnh Phú
Đơn vị Hội đồng Khoa
Chức vụ UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Email phu.tranvinh@astecgroup.vn