Nguyễn Thế Truyện
TS.Nguyễn Thế Truyện
UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thế Truyện
Đơn vị Hội đồng Khoa
Chức vụ UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Email truyennt@moit.gov.vn