Phí Thị Kim Thư
GVC. TS.Phí Thị Kim Thư
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phí Thị Kim Thư
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Email phithikimthu2011@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Kinh nghiệm của Tập đoàn kinh tế trên thế giới về sử dụng giải pháp tài chính cho phát triển bền vững và bài học với tập đoàn kinh tế Việt Nam, Tạp chí khoa học Quản lý và Công nghệ, Số 4, T24-31, 2018

2. Giải pháp huy động vốn cho phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 01(162), tr. 59-62, 2017

3. Phát triển bền vững tập đoàn kinh tế: Nội dung và các chỉ tiêu đánh giá, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, trang 100-102, 2016

4. Đánh giá tính bền vững tài chính tại Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Khoa học thương mại, Số 89+90, 2016

5. Vận dụng phân tích SWOT nhằm định hướng phát triển bền vững cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 458, trang 13-16, 2015

6. Phát triển bền vững về tài chính của các tập đoàn kinh tế, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, Số 06 (143), trang 42-45, 2015

7. Kết quả hoạt động cung cấp tài chính tại công ty Tài chính - vinacomin và những vấn đề đặt ra, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Số 4-2014, trang 78-82, 2014

8. Bàn về việc xây dựng một số chỉ tiêu dùng cho phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của các Tập đoàn Kinh tế, Tạp chí kinh tế và phát triển, 2013

9. Những điểm lợi và bất lợi của phương thức vay qua ngân hàng và vay qua phát hành trái phiếu tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số 29, trang 92-95, 2010

10. Sử dụng công cụ phân tích tài chính trong quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp, Tạp chí kinh tế và phát triển, Số đặc san, trang 54-57, 2009

11. Các ngân hàng thương mại tích cực triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất kích cầu đầu tư, Thị trường tài chính tiền tệ, Số 11(284), Trang 25, 2009

12. Chính sách hỗ trợ lãi suất được triển khai bài bản và thận trọng, Tạp chí ngân hàng, Số 11, Số 11, 2009