Văn phòng: Phòng 12.09, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm,

Điện thoại: 0242 2181316

Email: tutuonghcm@humg.edu.vn

1. Chức năng

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc khoa Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy của các học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiếng Việt thực hành, Kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học và học viên cao học của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Trưởng khoa Lý luận chính trị phương hướng phát triển, quy hoạch của ngành được phân công quản lý, phụ trách.

- Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, đề thi phù hợp với nội dung môn học được giao theo quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường; tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ của bộ môn nhằm thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức trong bộ môn; quản lý chặt chẽ khối lượng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của bộ môn.

- Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, trực tiếp hoặc tham gia tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên theo yêu cầu của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.