Lê Quí Thảo
GV.TSLê Quí Thảo
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Quí Thảo
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Email lequithao@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hoa Anh Nguyen, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Prediction of ground vibration intensity in mine blasting using the novel hybrid MARS–PSO–MLP model, Engineering with Computers, DOI : 10.1007/s00366-021-01332-8, 2021

2. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020

3. Yingli LV, Qui-Thao Le, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Trung Nguyen-Thoi, Jie Dou and Xuan Song, A Comparative Study of Different Machine Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer, Applied Sciences (MDPI), https://doi.org/10.3390/app10020635, 2020

4. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash, International Journal of Environmental Analytical Chemistr, https://doi.org/10.1080/app03067319, 2019

5. Xuan-Nam Bui, Chang Woo Lee, Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Nguyen Quoc Long, Qui-Thao Le, Van-Duc Nguyen, Ngoc-Bich Nguyen, and Hossein Moayedi, stimating PM10 Concentration from Drilling Operations in Open-Pit Mines Using an Assembly of SVR and PSO, Applied Sciences (MDPI), DOI:10.3390/app9142806, 2019

6. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Bahareh Kalantar, Xuan-Nam Bui, An-Dinh Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, and Hoang Nguyen, Composition and morphology characteristics of magnetic fractions of coal fly ash wastes processed in high-temperature exposure in thermal power plants, MDPI, 10.3390/app9091964, 2019

Bài báo tạp chí Scopus

1. Qui Thao Le, Hoang Nguyen, Nga Nguyen, Dinh Hieu Vu, Hoa Thu Thi Le, Anh Thuc Thi Nguyen, Xuan Nam Bui., Research on Suitable Mining Technology for Placer Titanium Mines in Vietnam, Inzynieria Mineralna, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-11, 2020

2. Nguyen QUOC LONG1, Cao XUAN CUONG, Le VAN CANH, Nguyen NGOC BICH, Dang AN TRAN, Le QUI THAO, Xuan-Nam BUI, 3D Spatial Interpolation Methods for Open-Pit Mining Air Quality with Data Acquired by Small UAV Based Monitoring System, Inzynieria Mineralna, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-32, 2020

3. NGUYEN Hoang, BUI Xuan Nam, TRAN Quang Hieu, NGUYEN Quoc Long, VU Dinh Hieu, PHAM Van Hoa, LE Qui Thao, NGUYEN Phu VU, Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 57-72, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Le Qui Thao, Feasible Mining Technologies for Placer Titanium Mines in Viet Nam, International Journal of Scientific & Engineering research, 2021

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Thao-Qui Le, Ngoc-Hoan Do, Le Thi Thu Hoa, Evaluating and Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open Cast Mine Using ANN: A Case Study in Vietnam, Springer Nature Applied Sciences, DOI: 10.1007/s42452-018-0136-2, 2018

3. Le Thi Thu Hoa, Jaroonpattanapong Pirat, Xuan-Nam Bui, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Approach of recovering thin coal seams, Journal "Mining Science and Technology", MISIS, Russia, No.1, 16-22, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho titan sa khoáng trong khu vực tỉnh Bình Thuận, Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất., 5, 33-46, 2020

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm để dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp mỏ, 6, 23-28, 2019

3. Yong-Ho Yoo, Huyn-Jun Shin, Hyo-Gyo Kim, Chang-Woo Lee, Thao Qui Le, Experiment Study on enhancing performance of the air curtain in subsea tunnels, Journal of Mining and Earth Sciences, 59, 3, 44-49, 2018

4. Hyo-Gyu Kim, Ji-Oh Ryu, Duc Van Nguyen, Chang-Woo Lee, Thao Qui Le, Effects of the tunnel length and gradient in the quantitative fire risk assessment of railway tunnels, Journal of Mining and Earth Sciences, 18-26, 2017

5. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Lê Thị Thu Hoa (2017)., Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Thuận., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Tập 58 - Kỳ 2. Tr. 137-144., 0

6. Nguyễn Hoàng, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo (2015)., Giải phGiáp ổn định bờ mỏ cho một số mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa., Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2015, Tr.29-32., 0

7. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Lựa chọn công nghệ, thiết bị khai thác phù hợp cho các khoáng sàng quặng titan sa khoáng có lẫn nhiều bùn sét và thân quặng nằm sâu tại tỉnh Bình Định, Công nghiệp mỏ, 1, 34-38, 2017

8. Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Xuân Quang, Phân loại các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Công nghiệp mỏ, 4, 119-124, 2015