Trần Đình Bão
GV.TSTrần Đình Bão
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Đình Bão
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387523
Email trandinhbao@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Trong Vu, Carsten Drebenstedt, Tran Bao, Assessing geological uncertainty of a cement raw material deposit, southern Vietnam, based on hierarchical simulation, International Journal of Mining Science and Technology, 2020

2. Hoang Nguyen, XuanNam Bui, QuangHieu Tran, Pham Van Hoa, DinhAn Nguyen, Le Thi Thu Hoa, QuiThao Le, NgocHoan Do, Tran Dinh Bao, HoangBac Bui,Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air overpressure in openpit coal mine, Acta Geophysica, 2020

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen ANH TUAN, Pham VAN HOA, Pham VAN VIET, Tran DINH BAO, Le THI HAI,, Model for the determination of fly-rock range as a function of blast conditions: case study in some quarries in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, vol. 1, No 2(46), 275–282, 2020

2. NGUYEN Dinh An, PHAM Thai Hop, LE Cong Dien, TRAN Quang Hieu, TRAN Dinh Bao, Design of pre blasting (pre- splitting) in Tan Cang 1 limestone mine, Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, vol. 1, No 2(46), 57–64, 2020

3. Bao Tran DINH, Thang HOANG HUNG, Trong VU, An introduction of new simulation and optimization software application for long-term limestone quarry production planning, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, vol. 1, No 2 (46), 87–94, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. С.И. Фомин, Чан Динь Бао, До Нгок Хоан, Определение параметров берм безопасности для горнотехнических условий карьеров Вьетнама, Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке. Том 2. Горный информационно аналитический бюллетень (научно-технический журнал). № 4 (специальный выпуск 7). - М.: Издательство «Горная книга». – с. 345-359., 2019

2. Fomin S.I., Trần Đình Bão, Loss and Dilution Optimization of Valuable Minerals in Mining Complex Structured Lime-stone Deposits. IOSR Journal Of Pharmacy. (e)-ISSN: 2250-3013, (p)-ISSN: 2319-4219. Volume 7, Issue 9 Version. II (September 2017), PP. 42-46, 0

3. С.И. Фомин, Чан Динь Бао и др, Нормирование запасов руды по степени подготовленности к выемке при проектировании открытой разработки месторождений. Журнал «Маркшейдерия и Недропользование», № 2 (88), март-апрель 2017 г., 0

4. С.И. Фомин, Чан Динь Бао, Оптимизация потерь и разубоживания руды при открытой разработке сложноструктурных карбонатных месторождений. Журнал «Маркшейдерия и Недропользование», № 2 (82), март-апрель 2016 г., 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đoàn Văn Thanh, Phạm Trung Nguyên, Trần Đình Bão, Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác hỗn hợp lộ thiên-hầm lò đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và bảo vệ môi trường tại mỏ đồng Sin Quyền. Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ, số 4-2019. Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin. Tr.17-21, 2019

2. Đoàn Văn Thanh, Trần Đình Bão, Xây Dụng mô hình tính toán độ ổn định bãi thải khi xuất hiện tác động của dòng nước mặt. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 8-12., 2019

3. Kholodnhiakov G.A., Vũ Đức Tuân, Trần Đình Bão, Đỗ Ngọc Hoàn, Sơ đồ công nghệ tối ưu hóa tổn thất và làm nghèo tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 7-12., 2017

4. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng, Phân tích độ nhạy của các thông số mỏ đến sản lượng mỏ trong giai đoạn thiết kế. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 15-18., 2017

5. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Vũ Đình Trọng, Nguyễn Đình An, Phân tích mức độ ảnh hưởng của một số thông số đến tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên để xác định sản lượng hợp lý. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 37-42., 2017

6. Fomin S.I, Trần Đình Bão, Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng, Tối ưu hóa tổn thất và pha loãng khi khai thác các khoáng sang đá vôi có cấu trúc phức tạp. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 04. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 51-54., 2016

7. Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Phụ Vụ, Đánh giá hàm lượng quặng đồng trong khoáng sàng đồng Sin Quyền bằng phương pháp ORDINARY KRIGING. Tạp chí công nghiệp mỏ, số 4. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 44-48., 2015

8. Lê Quí Thảo, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Lê Thị Huệ, Đề xuất công nghệ khai thác sức nước để khai thác khoáng sản mangan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tạp chí công nghiệp mỏ - Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, số 6, Tr. 43-48., 2014

9. Trần Đình Bão, Xây dựng thuật toán xác định vùng ảnh hưởng của việc đổ thải trên các mỏ than lộ thiên ở Việt Nam, Tạp chí công nghiệp mỏ - Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Số 4, tr. 45-48, 2013

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Чан Динь Бао, С.И. Фомин И До Нгок Хоан, Определение параметров берм безопасности для горнотехнических условий карьеров Вьетнама, Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке». РИЦ Горного университета, СПб., 2018, - с. 140-141, , 2018

2. Tran Dinh Bao, Определение длины фронта работ для горнотехнических условий открытой разработки месторождений цементного сырья Вьетнама., Горное дело в XXI: технологии, наука, образование: Тезисы докладов международной научно-практической конференции, посвященная 185-летию кафедры «Горное искусство» в Санкт-Петербургском горном университете 18-20 октября 2017 г., , 2017

3. Bao T.D., Trong V.D., Fomin S.I., Оrdinary kriging comparison and inverse distance weighting for quality assessment of Vietnam cement limestone deposits, 17th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM. 2017, SGEM 2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-29-4 / ISSN 1314-2704, 27 – 29 November 2017, Vol. 17, Issue 63, 61-68 pp.; DOI: 10.5593/sgem2017H/63/S24.008., , 2017

4. Fomin S.I., Tran Dinh Bao, Vu Dinh Trong, Optimization of loss and dilution of valuable minerals in mining complex structured limestone deposits., International Conference on Advances in Mining and Tunnelling (ICAMT) - Hanoi, 12-15 November 2016 (ISSN: 978-604-76-1171-3)., , 2016

5. Le Thanh Binh, Болобов В.И., Юсупов Г.А., Tran Dinh Bao, Закономерности изнашивания роликов горных машин в присутствии хлористого калия., Участие в IV Международной научно-практической конференции «Инновации на транспорте и в машиностроении» в Санкт-Петербургском горном университете 28-29 апреля 2016 г., , 2016

6. Đoàn Văn Thanh, Trần Đình Bão, Фомин С.И, Система скважин для защиты рабочей зоны каьера от водопритоков на железорудном месторождении «Тхач – Кхе», Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October 2015, Hanoi, Vietnam. P. 209-213 (ISBN:978-604-913-423-4)., , 2015

7. Vu Dinh Trong, Tran Dinh Bao, Using Lerchs & Grossmann 2D algorithm to design ultimate pit limits of Sin Quyen copper deposit, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 60-68 (ISBN:978-604-913-248-3)., , 2014

8. Nguyen Dinh An, Tran Quang Hieu, Do Ngoc Hoan, Tran Dinh Bao, Belin Vladimir Apnoldovich, Analayzing and evaluating the research result of experimental blast at Nui Beo surface coal mine to reduce ground vibration and air blast near residential area., The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 79-82 (ISBN:978-604-913-248-3)., , 2014

9. Pham Van Hoa, Nguyen Sy Hiep, Le Van Quyen, Tran Dinh Bao, Le Qui Thao, Prediction and minimisation of vibrations on structures during production blast in a surface coal mine-a case study, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3)., , 2014

10. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao, An overview of titanium placer in middle of Vietnam, Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand., , 2013

11. Nguyen Dinh An, Nhu Van Bach, Nguyen Van Sang, Tran Khac Hung, Tran Dinh Bao, Determination of reasonable powder factor for Vietnam limestone quarries. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 350-352 (ISBN 978-604-913-081-6)., , , 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Đình An, Xác định chiều dài tuyến công tác tối ưu cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam., Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI, 2018, Tr. 183-192, Móng Cái., , 2018

2. Tran Dinh Bao, Vu Dinh Trong, Nguyen Dinh An, Fomin S.I., Comparison of Ordinary Kriging and Inverse Distance Weighting for Quality Assessment of Cement Limestone Deposits: A Case Study at Ta Thiet deposit, Binh Phuoc province, Vietnam, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nội, 7-12-2018, tr. 1-9, , 2018

3. Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Bùi Xuân Tiến, Ứng dụng thuật toán LERCHS & GROSSMANN 2D trong việc xác định biên giới khai thác cuối cùng của khoáng sàng trung tâm – mỏ đồng Sin Quyền., Hội nghị Khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển Địa chất và Tài nguyên Việt Nam. P 659 – 667 (ISBN:978-604-913-413-5)., , 2015

4. Trần Đình Bão, Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng, Xác định kích thước đai bảo vệ của hệ thống khai thác khấu theo lớp dốc đứng chuyển tải bằng năng lượng chất nổ bằng phương pháp xác suất điểm rơi., Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, Tr. 210-216., 2014

5. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh, Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, Tr. 223-228., , , 2012

6. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Tối ưu một số thông số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc, Tr. 271-280, Nha Trang., , , 2011

Bài báo hội nghị trường

1. Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình An, Lê Quí Thảo, Trần Đình Bão, Hoàn thiện công nghệ khoan lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá lộ thiên ở Việt Nam. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 141., , , 2012

2. Trần Đình Bão, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Xuân Thường, Hoàn thiện các thông số của hệ thống khai thác khấu theo lớp dốc đứng chuyển tải bằng năng lượng chất nổ. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 147., , , 2012