Đỗ Ngọc Hoàn
GV.TSĐỗ Ngọc Hoàn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đỗ Ngọc Hoàn
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387523
Email dongochoan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, TP Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Hai-An Le, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Hoan Do, Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment of Different Artificial Intelligence Techniques, Natural Resources Research, 571–591, 2019

2. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Bahareh Kalantar, Xuan-Nam Bui, An-Dinh Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, and Hoang Nguyen, Composition and morphology characteristics of magnetic fractions of coal fly ash wastes processed in high-temperature exposure in thermal power plants, MDPI, 9, 2019

3. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2019

4. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta Geophysica, 2020

Bài báo tạp chí Scopus

1. Фомин С.И., До Нгок Хоан, Анализ параметров системы открытой разработки угольных месторождений Вьетнама, Горный информационно-аналитический бюллетень, 11, 138-144, 2017

2. Sergey Igorevich Fomin, Vladimir Viktorocich, Do Ngoc Hoan, Rational combination of capital mining and Construction mining Operations in coal cuts, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.38), 1118-1121, 2018

3. Фомин С.И.,Чан Динь Бао, До Нгок Хоан, Определение параметров берм безопасности для горнотехнических условий карьеров Вьетнама, Горный информационно-аналитический бюллетень, 4, 7, 345-359, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Фомин С.И., До Нгок Хоан, Анализ параментров системы разработки угольных месторождений Вьетнам, Маркшейдерия и недропользование, 5, 50-53, 2017

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Thao-Qui Le, Ngoc-Hoan Do & Le Thi Thu Hoa, Evaluating and predicting blast-induced ground vibration in open-cast mine using ANN: a case study in Vietnam, Springer Nature Applied Sciences, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Văn Bình, Đỗ Ngọc Hoàn, Khả năng xử lý nước thải từ các mở than vùng Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 17-17, 2012

2. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thế Hưởng, Hoàn thiện các thông số hệ thống khai thác nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác tại mỏ than Na Dương, Công nghiệp mỏ, 4, 88-91, 2015

3. Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của làm nghèo quặng tới hiệu quả của dự án khai thác quặng Graphite Yên Bái, Công nghiệp mỏ, 4, 77-82, 2015

4. Kholodnhiakov G.A., Vũ Đức Tuân, Trần Đình Bão, Đỗ Ngọc Hoàn, Sơ đồ công nghệ tối ưu hóa tổn thất và làm nghèo tại các mỏ than vùng Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 3, 7-12, 2017

5. Hoan Do Ngoc, Fomin Sergey Igorevic, Determining the ability to receive rock of waste dumps when exploiting a group of open-pit coal mines, Journal of mining and earth sciences, 5, 71-79, 2020

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Luu Van Thuc, Bui Xuan Nam , Le Thi Thu Hoa, Do Ngoc Hoan, Vu Dinh Truong, Selection on suitable mining technological schemes of hydraulic backhoe excavator for iron ore mines, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, Publishing House for Science and Technology, 117-124, 2012

2. Nguyen Dinh An, Tran Quang Hieu, Do Ngoc Hoan, Tran Dinh Bao, Belin Vladimir Apnoldovich, Analayzing and evaluating the research result of experimental blast at Nui Beo surface coal mine to reduce ground vibration and air blast near residential area, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau. Publishing House for Science and Technology, 79-82, 2014

3. Фомин С.И.,Чан Динь Бао, До Нгок Хоан, Определение параметров берм безопасности для горнотехнических условий карьеров Вьетнама, IV Международная научно-практическая конференция «Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке», 140-141, 2019

4. Nguyen Hoang, Doan Trong Luat, Le Qui Thao, Do Ngoc Hoan, Pham Van Viet, Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau. Publishing House for Science and Technology, 103-108, 2014

5. Do Ngoc Hoan, Nguyen Hoang, Nguyen Thi Thuc Anh, Tran Anh Dung, Pham Ngoc Hoang, Influences radioactive in exploration titanium in Binh Dinh province, Vietnam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau. Publishing House for Science and Technology, 556-559, 2014

6. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan, The potential importance of mine sites for biodiversity, International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 127-130, 2015

7. Фомин С.И., До Нгок Хоан, Организация горно-капитальных и горно-строительных работ при открытой разработке угольных месторождений, Международное научное периодическое издание по итогам международной научно-практической конференции «Новая наука: техника и технологии», 73-76, 2017

8. Fomin Sergey Igorevich, Do Ngoc Hoan, Vu Duc Tuan, A study on the drainage ability of Deo Nai, Coc Sau and Cao Son open-pit mines, International conference on geo-spatial tecnologies and earth resources – GTER, Vietnam, 241-248, 2017

9. До Нгок Хоан, Анализ данных по ширине рабочих площадок на разрезе Кок Шау (Вьетнам), Горное дело в XXI веке: технологии, наука, образование. Международная научно-практическая конференция, посвященная 185-летию кафедры "Горное искусство", 79-80, 2017

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Xây dựng hệ thống mô phỏng ảo phục vụ công tác đào tạo trong ngành mỏ, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam., 102-106, 2012

2. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến, Tính toán mô phỏng phát tán bụi do hoạt động nổ mìn trong trong khai thác mỏ apatit Gia Phú - Lào Cai, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam., 448-453, 2012

3. Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Lê Thị Minh Hạnh, Đoàn Trọng Luật, Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước của cục đá nổ mìn với các khâu xúc bốc và vận tải trên mỏ lộ thiên, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Việt Nam., 107-114, 2014

4. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh, Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ khi khai thác quặng graphit khu vực Yên Thái, tỉnh Yên Bái, Hội nghị Khoa học lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam, , 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến, Tính toán sự phát tán bụi do hoạt động vận tải bằng ô tô tại các mỏ lộ thiên lớn khu vực Cẩm Phả tới khu dân cư, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 142, 2012

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác, Hội nghị Khoa học lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam, 103-110, 2014

3. Đỗ Ngọc Hoàn , Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến, Tính toán sự phát tán bụi do hoạt động vận tải bằng ô tô tại các mỏ lộ thiên lớn khu vực Cẩm Phả tới khu dân cư, Hội nghị khoa học lần thứ 20 Trường ĐH Mỏ - Địa chất, , 0