Phạm Tuấn Long
GV.ThSPhạm Tuấn Long
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Tuấn Long
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02422183049
Số điện thoại di động 915256002
Email phamtuanlong@humg.edu.vn