Nguyễn Ngọc Phú
GVC.ThSNguyễn Ngọc Phú
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Ngọc Phú
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1960
Giới tính Nam
Email nguyenngocphu@humg.edu.vn