Hoàng Hữu Đường
GV.ThSHoàng Hữu Đường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Hữu Đường
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +84 4 37550581
Số điện thoại nhà riêng +84 4 37550581
Email hoanghuuduong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Mineral Processing Department, Hanoi University of Mining and Geology, 18, Vien Street, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Recently:

PhD student at Institute of Mechanical Process Engineering and Mineral Processing, Agricolastrasse 1, 09599, Freiberg, Germany

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. T. Leißner, Hoang Huu Duong, M.Rudolph, T. Heinig, K. Bachmann, J.Gutzmer, H. Schubert, U.A. Peuker, A mineral liberation study of grain boundary fracture based on measurements of the surface exposure after milling, International Journal of Mineral Processing, 156, 156, 3-13, 2016

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung, Hoang Huu Duong, Results of the Research and Construction of a Moving Screen Jigging Technologycal Line for Treatment of Low Grade Coal, ASEAN++2013 Moving Forward, Chiang Mai, Thailand, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận Hoàng Hữu Đường, Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0-6mm tại mỏ than Hà Tu, Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 1, 39-42, 2013

2. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Kết quả nghiên cứu và thiết kế xưởng tuyển than mỏ Tân Lập, Cẩm Thành, Khe Tam bằng máy lắng lưới chuyển động cong, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2012

3. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Phạm Thanh Hải, Nghiên cứu tuyển quặng cát đỏ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXII, 2012

4. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Nghiên cứu tuyển quặng titan cát xám Nam suối Nhum, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2012

5. Hoàng Hữu Đường, Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 154, 2010

6. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XX, 219-225, 2009

7. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Hoàng Hữu Đường, Nghiên cứu tuyển than Hà Tu, Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, Đặc san KHCN, 107, 2009

8. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Ninh Thị Mai, Hoàng Hữu Đường, Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 39-43, 2009