Phạm Thị Nhung
GV.ThSPhạm Thị Nhung
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Nhung
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Email phamthinhung@humg.edu.vn