Trần Trung Tới
GVC.TSTrần Trung Tới
Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Trung Tới
Đơn vị Công đoàn Trường, Công Đoàn Khoa, Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (024)37550581
Email trantrungtoi@humg.edu.vn