Trần Thùy Dương
GVCC.TSTrần Thùy Dương
Giám đốc, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Thùy Dương
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa chính, Xí nghiệp Cổ phần công nghệ GIS-MĐC
Chức vụ Giám đốc, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1962
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0913579719
Email tranthuyduong@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Trần Xuân Miễn , Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

2. Đinh Hải Nam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam

3. Phạm Thế Huynh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam

Thạc sĩ

1. Lê Phú Minh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Khảo sát đánh giá công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội

2. Trần Anh Quang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Xây dựng một số tiện ích biên tập bản đồ số bằng Autolisp

3. Vũ Ngọc Phượng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương 5 năm đầu giai đoạn 2011 - 2020

4. Đỗ Mai Thu Huyền , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng CSDL đất đai 3D phục vụ công tác quản lý đô thị

5. Phạm Văn Chính , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tích hợp CSDL đất đai với dữ liệu công trình ngầm phục vụ công tác quản lý đô thị

6. Đặng Minh Chính , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Khảo sát đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng đường Vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

7. Vũ Hoàng Giang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ GPS trong công tác đo chỉnh lý biến động đất đai

8. Nhữ Văn Đảo , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng đường cong B - Spline trong Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

9. Nguyễn Thanh Tuấn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Khảo sát, đánh giá tình hình quản lý đất đai cấp xã ở TP Hà Nội

10. Lê Thị Hà , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng một số phần mềm đồ họa phổ biến trong biên tập bản đồ địa chính

11. Nguyễn Thị Thu Hiền , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp chuyên môn hóa công tác nội nghiệp trong đo đạc chỉnh lý biến động đất đai

12. Đoàn Văn Diện , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình đo đạc cập nhật biến động đất đai

13. Đặng Trần Bình , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Đánh giá phần mềm Vilis 2.0 trong công tác xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu địa chính

14. Lê Huyền Phương , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu và phân tích sự biến động của bất động sản thông qua mạng internet tại huyên Từ Liêm, TP Hà Nội

15. Đỗ Thanh Nhàn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả lập hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

16. Nguyễn Thùy Trâm , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng một số chức năng vẽ phổ biến trong biên tập bản đồ

17. Đinh Thị Thu , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu bài toán bình sai kết cấu địa chính

18. Nguyễn Văn Hưng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

19. Nguyễn Thị Huệ , Đại học Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Thành lập và ứng dụng bản đồ địa chính đa mục đích

20. Phùng Minh Sơn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện quy trình biên tập bản đồ địa chính

21. Tạ Thị Thu Hường , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu khảo sát vấn đề cập nhật biến động đất đai

22. Tô Trọng Tú , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Bình sai liên kết Địa chính

23. Nguyễn Duy Hoàng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu cấu trúc đối tượng Kết Cấu Địa Chính phục vụ cho công tác quản lý, cập nhật và biến động hồ sơ địa chính

24. Nguyễn Quang Toản , Đại học Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt Nam

25. Đinh Hải Nam , Đại học Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu Topo và hoàn thiện thuật toán tạo Topology phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý đất đai

26. Nguyễn Công Sơn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2008, Tên đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp tối ưu hóa thành lập mô hình số địa hình

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương, Vũ Quang Hiếu, Lê Hữu Huệ, Bài toán sử lý đường breakline trên mô hình TIN, sử dụng cấu trúc DCEL,, tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ, số 40-6/2019, Tr50-56, 2019

2. Trần Xuân Miễn, Trần Thùy Dương, Ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu trong dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 15, số 5, tr.744-751, 2016

3. Phạm Thế Huynh, Trần Thuỳ Dương, Phạm Thị Kim Thoa, Trần Đình Thành, Lê Quang Hùng, Phương pháp chuyển đổi thông số đơn vị làm việc khi biên tập bản đồ địa chính, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và công nghệ Đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu, tr.230-239, 2016

4. Ngô Thị Liên, Trần Thùy Dương, Lê Quang Hùng, Sử dụng cấu trúc cạnh kép (DCEL) để lưu trữ và xử lý một số thao tác biên tập mô hình mạng lưới tam giác không quy chuẩn (TIN), Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57, tr. 96-104, 2016

5. Trần Thùy Dương, Ngô Thị Liên, Lê Quang Hùng, Một phương pháp tính thể tích đối tượng 3D sử dụng mô hình tam giác, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 30, tr.10-16, 2016

6. Trần Xuân Miễn, Trần Thùy Dương, Mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57, tr.21-29, 2016

7. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xác định hệ số hệ phương trình chuẩn trong bình sai điều kiện cạnh, diện tích khi hiệu chỉnh thửa đất, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 49, tr.90-94, 2015

8. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xử lý đối tượng thửa đất có cạnh là đường cong, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, số 21, tr.13-20, 2014

9. Trần Thùy Dương, Phạm Thế Huynh, Một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết bài toán chồng phủ vùng sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách cạnh liên kết kép, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 46, tr.79-82, 2014

10. Trần Thùy Dương, Phạm Thế Huynh, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Duy Hoàng, Một cách tiếp cận mới về vấn đề tăng tốc độ tính toán trong lập trình ứng dụng, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34, tr.17-22, 2011

11. Trần Khánh, Trần Thùy Dương, Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển phần mềm của nhóm Pick, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2008

12. Trần Thùy Dương, Nguyễn Văn Hiệp, Thuật toán tăng dần với cấu trúc dữ liệu mạng lưới tam giác theo điểm cùng thuộc tính tam giác liền kề, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 20, tr.17-21, 2007

13. Trần Thùy Dương, Một giải pháp xử lý trường hợp biên trong bài toán tạo Topology, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14, 2006

14. Trần Thùy Dương, Xác định tham số đường cong B-spline không tuần hoàn bậc ba, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14, 2006

15. Phân tích biện pháp ánh xạ trong môi trường đồ họa, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 11, tr.47-49, 2005

16. Trần Khánh, Trần Thùy Dương, Nguyễn Thế Công, Tối ưu hóa sử dụng không gian bộ nhớ máy tính trong lập trình bình sai lưới trắc địa, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 9, tr.56-59, 2005

17. Trần Khánh, Trần Thùy Dương, Nguyễn Quang Phúc, Đinh Công Hòa, Nguyễn Nhật Quang, Một số phần mềm xử lý số liệu trắc địa công trình, Tuyển tập các công trình khoa học Mỏ - Địa chất, tập 33, 2001

18. Hà Minh Hòa, Trần Thùy Dương, Các quan điểm và xu hướng xây dựng hệ thống thông tin trắc địa, Tạp chí Đặc san khoa học và công nghệ Địa chính, số 1, tr.5-8, 2000

19. Lê Quang Hùng; Trần Thùy Dương;Vũ Quang Hiếu; Lê Hữu Huệ, Giải quyết bài toán tạo vùng trên mô hình TIN với cấu trúc DCEL, tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ địa chất, 60 kỳ 4 năm 2019, Trang 22 đến 30, 0