Hoàng Thị Thủy
NCS.ThSHoàng Thị Thủy
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Thị Thủy
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.37550807
Số điện thoại di động 0977195177
Email hoangthithuy.td@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Hoàng Thị Thủy,Đinh Công Hòa, Nguyen Viet Hung, Application of informative technology in transforming GNSS-based coordinate to construction plane coordinate in mining erea, Geo-spatial Technologies and Earth Resources ( GTER 2017), 618, 7, 313-317, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Hoàng Thị Thủy, Giải pháp hiệu chỉnh tọa độ và độ cao điểm chi tiết trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn thành lập từ công nghệ kết hợp GNSS/CORS và toàn đạc điện tử, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 47, 3-2021, 13-18, 2021

2. Hoàng Thị Thủy, Giải pháp hiệu chỉnh tọa độ và độ cao điểm chi tiết trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn thành lập từ công nghệ kết hợp GNSS/CORS và toàn đạc điện tử, Khoa học đo đạc và bản đồ, 1, 47, 13-18, 2021

3. Hoàng Thị Thủy, GIẢI PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỪ DỮ LIỆU UAV VÙNG CÓ PHỦ THỰC VẬT, Khoa học đo đạc và bản đồ, 2020

4. Dương Thành Trung, Hoàng Thị Thủy, Giải pháp định vị GPS tương đối động xử lý sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn, Khoa hoc kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 2019

5. Hoàng Thị Thủy, Nâng cao độ chính xác khi ứng dụng công nghệ RTK trong thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 1, 38, 37, 2018

6. Đinh Công Hòa, Hoàng Thị Thủy, Ứng dụng công nghệ RTK và máy toàn đạc điện tử trong thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn, Khoa hoc kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 2017

7. Hoàng thị Thủy, Ứng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình, Khoa học đo đạc và bản đồ, 31, 3, 2017

8. Hoàng Thị Thủy, Úng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình, Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 3/2017, 31, 59, 2017

9. Đặng Thanh Tùng, Hoàng Thị Thủy, Đinh Thị Thu Hiền, Công nghệ LIDAR trong thành lập mô hình 3D khu vực đô thị, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 21/9, 36-45, 2014

10. Hoàng Thị Thủy, Ứng dụng công nghệ tin học vào các bài toán trắc địa trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng đường hầm, Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 22/12, 53-56., 2014

11. Hoàng Thị Thủy, mô hình hóa bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương., Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 16/6, 54-57, 2013

12. Hoàng Thị thủy, Xây dựng modul chương trình hỗ trợ công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ dữ liệu bản đồ địa hình, địa chính, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 3-2023, 55, 57-64, 2023

13. Hoàng Thị Thủy, Giải pháp hiệu chỉnh tọa độ và độ cao điểm chi tiết trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn thành lập từ công nghệ kết hợp GNSS/CORS và toàn đạc điện tử, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 47, 3-2021, 13-18, 2021

14. Hoàng Thị Thủy, Giải pháp thành lập bản đồ địa hình từ dữ liệuUAV vùng có phủ thực vật, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 44, 6-2020, 49-55, 2020