Văn phòng: Tầng 1 nhà A, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386436

Fax: 024.38389633

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Dự án

1. Chức năng:

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các dự án.

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan lập, triển khai và quản lý các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các dự án đáp ứng yêu cầu của chiến lược, quy hoạch tầm nhìn dài hạn và trung hạn phát triển Trường, từng bước xây dựng Trường khang trang, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

b) Là đầu mối phối hợp với các cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án cho Trường.

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định đầu tư và phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng để quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư Phòng thí nghiệm và các dự án khác theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình theo quy định.

e) Quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn vốn của các dự án, thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ khác: 

 • Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.
 • Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
 • Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.
 • Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.
 • Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
 • Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.
 • Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
 • Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
 • Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
 • Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.