Văn phòng: Tầng 2, Phòng 212 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386435/ 024.3838.3312

Email: phongcosovatchat@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ sở vật chất

1. Chức năng:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm, sửa chữa phục vụ các hoạt động của Trường.

- Quản lý và bảo đảm hoạt động của toàn bộ cơ sở vật chất của Trường (đất đai, nhà, xưởng, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, điện, nước…).

- Tư vấn và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị; sửa chữa, nâng cấp, duy trì, tôn tạo cảnh quan phục vụ các hoạt động của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và triển khai phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm mục tiêu từng bước xây dựng Trường khang trang, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng cơ sở vật chất, đầu tư, mua sắm thiết bị, máy móc, dụng cụ.

2.2. Công tác quản lý cơ sở vật chất của Trường

a) Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, sân, vườn cảnh, cây xanh… thuộc phạm vi Trường quản lý, đảm bảo an toàn về địa giới theo quy định hiện hành.

b) Tham gia quy hoạch sử dụng đất của Trường; làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý toàn bộ hệ thống đất đai, nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, sân vườn, cây cảnh, cây xanh và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý của Trường.

d) Quản lý, quy hoạch, sắp xếp, điều chỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

e) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng và kiểm kê trang thiết bị, tài sản; tổ chức thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

f) Quản lý và thực hiện công tác phục vụ giảng đường và phòng nước giáo viên.

g) Tổ chức quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống điện nước, thiết bị, máy móc, bàn ghế, tủ, bảng… đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; theo dõi và thông báo định kỳ cho các đơn vị về chi phí sử dụng điện nước.

h) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ trong Trường.

2.3. Công tác mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị; sửa chữa, nâng cấp, duy trì, tôn tạo cảnh quan trong Trường

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, chống xuống cấp các công trình xây dựng (nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý của Trường).

b) Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác nghiệm thu các công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình vào sử dụng có hiệu quả.

c) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư hóa chất thí nghiệm… đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí; thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ khác:

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.