Văn phòng: Phòng A113, Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37.522.262

Fax: 024.38.389.633

Email: congtacsinhvien@humg.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ của phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

1. Chức năng:

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; công tác sinh viên và công tác quản lý người học trong Trường phù hợp với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; các bộ, ngành liên quan và phù hợp với các quy định khác của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức tuyên truyền:

a) Lập kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng (các ngày lễ, hội, lễ Khai giảng, Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho người học…).

b) Phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy,Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ và người học; xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho cán bộ, sinh viên và người học; là đầu mối tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" vào đầu, giữa và cuối khóa học; triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

c) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và người học, theo dõi, xử lý các thông tin đăng tải trên các báo, đài phản ánh về Trường; phối hợp với các đơn vị trả lời các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học.

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trong nội bộ Trường; theo dõi công tác phát triển Đảng cho người học.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng văn hóa công sở và văn hóa học đường trong không gian Trường.

2.2. Công tác sinh viên và người học

a) Công tác tổ chức, hành chính

Phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận người học và hướng dẫn nhập học; tiếp nhận, lưu trữ thông tin người học; quản lý và hậu kiểm tính hợp pháp của hồ sơ trúng tuyển; chủ trì phối hợp với các khoa chuyên môn đề nghị ban cán sự lớp lâm thời.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ cho người học.

- Soạn thảo, trình ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật và các quyết định khác có liên quan đến người học; chịu trách nhiệm về các số liệu của người học.

- Quản lý hồ sơ sinh viên; xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến người học theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Lấy ý kiến người học.

b) Công tác quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện

- Phối hợp quản lý, điều hành, theo dõi người học của các khoa; chủ trì công tác đánh giá người học.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật người học theo đúng quy chế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác sinh viên.

- Chủ trì xây dựng phương án và kế hoạch phân bổ học bổng khuyến khích học tập và phối hợp với các khoa chuyên môn để tổ chức cấp, xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy trong từng học kỳ.

- Định kỳ gửi thông báo kết quả học tập, rèn luyện về cho gia đình sinh viên.

- Quản lý hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên trong Trường.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên thành lập, duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện và các phong trào thi đua trong sinh viên;

- Kiểm soát thực trạng kết quả rèn luyện của sinh viên; chủ trì lập kế hoạch tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt lớp để đánh giá điểm rèn luyện trong mỗi học kỳ; phối hợp với các khoa chuyên môn để đảm bảo tính đúng đắn của kết quả rèn luyện.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người học.

- Phối hợp với bộ phận thanh tra tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quy định liên quan đến sinh viên.

c) Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người học

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện chế độ học phí, công tác thu học phí. Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách của sinh viên: miễn, giảm học phí, trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập; tín dụng đào tạo; phân bổ học bổng từ các nguồn tài trợ.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các đối tượng người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc thù (con mồ côi, tàn tật, diện chính sách).

- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức cho người học tham gia các loại hình bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế... Giải quyết quyền lợi cho người học bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

d) Công tác quản lý hồ sơ

- Kiểm tra, thu nhận và quản lý hồ sơ nhập học; nhập dữ liệu hồ sơ người học vào phần mềm quản lý, cấp mã số quản lý cho người học, thực hiện số hóa hồ sơ.

- Chủ trì cấp phát hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ liên hệ công tác cho người học.

e) Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và quản lý người học tạm trú

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến người học của Trường.

- Quản lý người học ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND TP Hà Nội; lập hệ thống thông tin quản lý người học nội - ngoại trú.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh viên tự quản, nhân rộng mô hình quản lý người học nội - ngoại trú.

2.3. Công tác bổ trợ đào tạo

- Chịu trách nhiệm chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp ngoại khóa để nâng cao trình độ cho người học.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho người học về phương pháp học tập, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Trường liên quan đến ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, trung hạn để nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho người học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm, sử dụng các nguồn lực và kinh phí tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng, sáng tạo và hướng nghiệp cho người học phù hợp với chuẩn đầu ra của Nhà trường và yêu cầu xã hội.

3. Nhiệm Vụ Khác:

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.