Văn phòng: Phòng 203 nhà C12 tầng

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3838.6214

Email: phongdaotao@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo Đại học

1. Chức năng:

a) Quản lý và phát triển các loại hình đào tạo bậc đại học của Trường

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo thống nhất cho tất cả các loại hình đào tạo bậc đại học của Trường.

c) Quản lý hoạt động đào tạo kết quả học tập đại học của Trường.

d) Xây dựng và quản lý chế độ làm việc của giảng viên.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý và phát triển các loại hình đào tạo bậc đại học trong và ngoài Trường

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mới các chương trình đào tạo bậc đại học; thẩm định hồ sơ mở ngành, chuyên ngành và cập nhật các chương trình đào tạo đại học (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng).

b) Chủ trì tham mưu cho BGH phê duyệt danh mục và nội dung bài giảng, giáo trình để in mới; danh mục sách mua mới phục vụ cho công tác đào tạo bậc đại học.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo bậc đại học; xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ và quy trình tuyển sinh.

d) Cung cấp các thông tin cần thiết và phối hợp với phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp và các đơn vị chức năng liên quan trong việc truyền thông và quảng bá các chương trình đào tạo bậc đại học.

e) Thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trúng tuyển.

f) Quản lý và theo dõi việc thực hiện các văn bản, hợp đồng liên kết đào tạo với các cơ sở ngoài Trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

g) Quản lý, sử dụng và cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu điểm thi kết thúc học phần của người học cho bậc đại học vào phần mềm Edusoft.net và trên Website của Trường để người học được biết.

h) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng dữ liệu nhập học - phân ngành/lớp học, dữ liệu xử lý học tập, kết quả học tập và số liệu xét công nhận tốt nghiệp; cập nhật định kỳ dữ liệu cấp chứng chỉ, văn bằng.

2.2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo cho các loại hình đào tạo bậc đại học

a) Phối hợp với các khoa lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ; lập thời khóa biểu và phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục lập lịch thi cho các lớp học; xây dựng kế hoạch năm học cho các loại hình đào tạo bậc đại học.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp các sự kiện hoạt động của Trường vào kế hoạch đào tạo chung và thống nhất xây dựng kế hoạch đào tạo cho tất cả các bậc học trong và ngoài Trường.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; thống nhất quản lý các phòng học sử dụng chung toàn Trường.

d) Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong việc khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (kể cả các hệ thống thông tin trên Website liên quan).

e) Phối hợp với các khoa, các bộ môn, bộ phận thanh tra và các đơn vị chức năng liên quan giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, các quy định giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học.

2.3. Công tác quản lý đào tạo và kết quả học tập; quản lý và thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật số liệu về số lượng sinh viên đang theo học; kiểm soát thực trạng kết quả học tập của sinh viên (kể cả sinh viên nước ngoài); phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người học.

a) Quản lý và giám sát dữ liệu kết quả học tập của sinh viên thuộc tất cả các loại hình đào tạo bậc đại học trong và ngoài Trường.

b) Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên (nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường…).

c) Xét điểm tương đương, công nhận học phần, bảo lưu kết quả học tập.

d) Chủ trì, phối hợp với các khoa trong việc phân ngành và xếp lớp sinh viên. Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp.

e) Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

f) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về mặt học tập đối với lưu học sinh và sinh viên diện đào tạo theo hợp đồng.

g) Quản lý sử dụng phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; in bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, giấy chứng nhận trình Hiệu trưởng ký trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng.

h) Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ.

i) Phối hợp với các khoa, các bộ môn, bộ phận thanh tra và các đơn vị chức năng liên quan giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, bảo vệ đồ án tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học.

2.4. Công tác quản lý chế độ làm việc của giảng viên

a) Xây dựng quy định về chế độ làm việc của giảng viên; thống kê giờ giảng của giảng viên từng học kỳ, từng năm học; xác nhận khối lượng công việc của từng giảng viên (giờ giảng dạy lý thuyết và giờ giảng dạy quy đổi)

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, tổng hợp khối lượng giảng dạy của tất cả các bậc học trong trường phục vụ công tác tính chế độ và đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên.

c) Phối hợp với các phòng, ban chức năng đề xuất các mức học phí, lệ phí; tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo (kinh phí giờ giảng, tổ chức thi, thực tập, duyệt đồ án, hội đồng tốt nghiệp, chương trình, giáo trình...).

d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Tổ chức - Cán bộ trong công tác thu, quyết toán học phí và thanh toán công tác phí cho giảng viên giảng dạy tại các cơ sở liên kết đào tạo; ký xác nhận các hợp đồng thỉnh giảng.

3. Nhiệm vụ khác:

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.