Văn phòng: Phòng 308, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 32191509

Email: xuatban@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xuất bản

1. Chức năng:

a) Quản lý hoạt động tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, trang tin nội bộ của Trường.

b) In ấn ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tổ chức, quản lý, tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của Trường và các đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội trong Trường.

c) Phát hành các xuất bản phẩm.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý hoạt động tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất và trang tin nội bộ của Trường

a) Nhận bài, biên tập, chế bản, in và phát hành tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, trang tin nội bộ và các ấn phẩm của hội nghị khoa học.

b) Xây dựng đề án nâng cao chất lượng và nâng cấp tạp chí đáp ứng yêu cầu thực tế.

2.2. Công tác in ấn, xuất bản

a) Biên tập, làm chế bản và in giáo trình, bải giảng, tạp chí, kỷ yếu, sách tham khảo,sách biên dịch dưới dạng bản giấy hoặc ấn phẩm điện tử phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

b) Biên tập, làm chế bản và in tờ rơi quảng cáo, nhãn mác bao bì sản phẩm thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật hoặc phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các hoạt động của Trường và các đơn vị trong Trường có sử dụng kinh phí của Trường.

c) Thực hiện các hợp đồng liên kết với các đơn vị có liên quan để triển khai các hoạt động in ấn theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dịch vụ dịch thuật (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung…) các tài liệu cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu.

2.3. Công tác phát hành ấn phẩm

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát hành xuất bản các loại ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường, viện nghiên cứu; tài liệu phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động của Trường và của các đơn vị trong Trường.

3. Nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.