Văn phòng: Phòng 403, nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3752.5831

Fax: 024.3752.5831

Email: cfi@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

1. Chức năng:

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học; cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Trường, của cấp có thẩm quyền và theo chuẩn quốc tế.

b) Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Nắm bắt xu thế xã hội và nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để tổ chức các hoạt động đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và tin học trong Trường và đáp ứng nhu cầu của người học.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ và công nhận kết quả chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.

c) Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

d) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quản lý tài chính của Trung tâm theo hướng tự chủ.

3. Nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.