Văn phòng: Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437586929

Fax: 02437586929

Email: trungtampttncnc@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao

1. Chức năng:

a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan quản lý, vận hành, và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao.

b) Hỗ trợ, phục vụ và trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ, các hợp đồng sản xuất trong và ngoài Trường.

c) Chuyển giao công nghệ đối với đề tài (nếu khả thi) của Trung tâm hoặc có liên quan đến Trung tâm, gắn nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và sản xuất.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, phương hướng phát triển của Trung tâm.

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và máy móc được trang bị để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

c) Triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hợp đồng sản xuất với các đơn vị trong và ngoài Trường.

d) Phục vụ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh thí nghiệm, thực hành theo chương trình đào tạo trên các máy móc được trang bị cho Trung tâm.

e) Phân tích mẫu đảm bảo độ chính xác cao, độ tin cậy và có uy tín khoa học để làm cơ sở xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học, hội nghị trong nước và quốc tế uy tín.

3. Nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.

 

Các đơn vị trực thuộc