Bảo lưu kết quả học tập

07/04/2017 In bài viết

Em đang học trường mình. Em muốn bảo lưu kết quả học tập. Thì tối đa được bảo lưu bao nhiêu năm ạ? Em cảm ơn.

Nguyễn Việt Dũng - hoangtubanggia1508@gmail.com

Trả lời: Bảo lưu kết quả học tập

04/05/2017

Điều 15. Nghỉ học tạm thời

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu
kết quả học đó trong các trường hợp sau:
a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;
b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của
cơ quan y tế;
c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở
trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm TBC tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế 388.
2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn
gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .

Khoản 3 Điều 6 của Quy chế 388

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho chương
trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khoá học 1-2 năm; 4 học kỳ đối với các khóa học 3 và 4 năm; 6 học kỳ đối với khoá học 5 năm.

Quốc Dũng